pre-shrinking

Pre-shrinking – preparation of the fabric before cutting by washing, dry-cleaning and/or steaming to prevent the shrinkage of a ready garment. Read more about this important preparation step in the article Pre-shrinking

pre-shrinking

Pre-shrinking / Stof voorkrimpen

Er is een ONGELOOFLIJKE VERLEIDING om alle saaie stappen voor het voorbereiden van de stof over te slaan en onmiddellijk te beginnen met knippen en naaien. Maar een goede stofvoorbereiding zal jouw naaiwerk echter veel succesvoller en aangenamer maken. Je kan ook voorkomen dat je voor enkele heel vervelende verrassingen komt te staan, zoals dat jouw kledingstuk zijn pasvorm verliest, wordt verkleurd of gekrompen raakt na de eerste wasbeurt. Negeer daarom het voorkrimpen als een belangrijke stap in jouw naaiwerk niet.

Lees altijd goed het informatielabel op de stofbout (of een label dat aan de rol hangt) om de samenstelling van de stof te bepalen. Als het niet wordt vermeld, dat de fabrikant de stof heeft gekrompen of als jouw stof volgens het label meer dan 1% zal krimpen, wordt je sterk aangeraden om jouw stof voor te krimpen. Als je het niet zeker weet - het is altijd veiliger om deze stap te nemen in plaats van een krimpprobleem te ontdekken nadat jouw kledingstuk is voltooid.

sewing_patterns
sewing_patterns

Om maar een paar redenen op te noemen waarom je je stof voor deint te krimpen:

1. Nieuwe stoffen kunnen eenvoudig veranderen wanneer ze worden gewassen of chemisch worden gereinigd. De krimp (kan zowel in de lengte als in de breedte gebeuren) is de meest voorkomende wijziging.

2. Als je verschillende stoffen in één project combineert (verschil in textuur, kwaliteit enz.), Moet je er rekening mee houden dat stoffen op verschillende niveaus kunnen krimpen, wat een negatief effect kan hebben op het eindproduct.

3. Je wast chemicaliën weg die worden gebruikt tijdens productieprocessen. Denk hier vooral aan bij het maken van kleding voor kinderen (!). Het productieproces omvat meestal het coaten van de vezels met een soort chemicaliën om de vezel te versterken, een specifieke afwerking te geven, bestand te maken tegen vervaging enz. Stoffen worden ook gewoon …. stoffig tijdens transport en opslag.

sewing_patterns
sewing_patterns

4. Nieuwe stof is mogelijk tijdens het verwerken uit het vierkant uitgerekt of (vooral goedkope stoffen) is mogelijk met enkele chemicaliën behandeld om de maat te bepalen. Maatvoering wordt gebruikt om een beetje stijfheid en "stijl" toe te voegen aan stof die anders te slap zou zijn, waardoor het lijkt op een stof van hogere kwaliteit. Dit is vooral de reden waarom sommige stoffen na die eerste wasbeurt nooit zo fris zijn als eerder..

5. Wassen of chemisch reinigen kan helpen bij het verwijderen van resten die worden gebruikt voor het afwerken van sommige gebreide of geweven stoffen die bijvoorbeeld overgeslagen steken kunnen veroorzaken of problemen met lijmen die worden gebruikt voor het bevestigen van applicaties en andere items.

6. Zelfs als je niet bang bent dat je project zijn pasvorm en maat kan verliezen (quilts en oversized kledingstukken), denk dan aan vervaging. De eerste keer dat je je kledingstuk wast, kunnen de kleuren vervagen, van het ene deel van het kledingstuk naar het andere lopen of kunnen er verkleurde vlekken of lijnen zichtbaar worden (bijv. randen van de stof vanwege een verkeerd opslagproces). Je ziet ze misschien niet altijd voor het wassen.

7. Stoffen zoals katoen kunnen worden voorbehandeld met stijfsel om het stijf en glanzend te maken. Voorwassen helpt bij het verwijderen van zetmeel dat de echte textuur van de stof laat zien, waardoor het gemakkelijker te hanteren is en in het algemeen de ware kleuren worden onthuld.

sewing_patterns
sewing_patterns

Het definiëren van de juiste pre-krimpmethode die moet worden toegepast, is behoorlijk logisch. Je moet jouw stof altijd voorwassen zoals u het eindproduct zou behandelen. Zo simpel is het. Als je van plan bent jouw zijden kledingstuk droog te reinigen, moet de zijden stof ook chemisch worden gereinigd voordat je gaat naaien. Als het later in de machine wordt gewassen (met de hand wassen is natuurlijk ook een optie), moet je het voorkrimpen van deze stof op dezelfde manier doen. Trouwens, je kunt het voorwassen vrij veilig overslaan voor 100% polyester stoffen zoals polar fleece, vinyl of kunstleer (het risico om gekrompen te worden is hier bijna 0, maar overweeg andere redenen voor het voorkrimpen).

Een alternatief voor (droog-) wassen is het stomen van je stof - niet hetzelfde als het wassen, maar er wordt in ieder geval iets gedaan om vooral de krimp te voorkomen. Je kunt natte persdoeken gebruiken met jouw strijkijzer of veel stoom gebruiken tijdens het persen (controleer de stofspecificatie voordat je dit doet). Afhankelijk van het type stof levert dit stoomproces de gewenste voorkrimpresultaten op - of niet.

sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns

Enkele nuttige tips voor het voorkrimpen van stoffen zijn onder meer om te voorkomen dat de snijranden gaan rafelen. Je kunt een zigzagsteek of overlocksteek gebruiken om de snijranden van de stof af te werken voordat je gaat de stof voorwassen. Je kunt ook proberen de randen af te knippen met een kartelschaar. Sterker nog, naai de afgesneden randen van jouw stof samen voordat je deze in de wasmachine gooit. Dit voorkomt dat je stof in een knoop/loop draait. Vooral bij het voorkrimpen van breisels, naai de uiteinden op elkaar om een buis te vormen.

sewing_patterns

Hoewel we jouw opwinding over het nieuwe project echt begrijpen en weten dat je graag meteen wilt gaan naaien, is het algemene advies om (alle) stoffen voor te krimpen. Je kunt dit het beste doen wanneer je thuiskomt uit de stoffenwinkel en je stoffen onmiddellijk wast. Zo worden ze zijn klaar voor gebruik wanneer de inspiratie komt. Vergeet niet om jouw voorgekrompen stoffen te labelen voordat je ze opbergt, om te voorkomen dat je de kant-en-klare stoffen mengt met de stoffen die nog niet gewassen zijn.

sewing_patterns

Het is van het grootste belang om deze fase van het naaiproces goed te krijgen. Zijn je stoffen gewassen, strijk ze dan nog even. Nu kun je eindelijk aan de slag!

There is a GREAT TEMPTATION to skip all boring fabric preparation steps and start cutting and sewing immediately. However, proper fabric preparation will make your sewing experience much more successful and enjoyable. You can also avoid some nasty surprises such as your garment losing its fit, getting twisted, discoloured or shrunk after the first wash. Therefore, do not neglect the pre-shrinking.

Always read carefully the information label on the fabric bolt (or a tag hanging from the roll) to determine fiber content, specifics on shrinkage and a general guidance on how to handle your fabric. If it is not stated that the manufacturer has shrunk the fabric or if according to the label your fabric will shrink more than 1%, you are strongly advised to preshrink your fabric. If you are not sure -  it is always safer to take this step rather than discover a shrinkage problem after your garment has been completed.

sewing_patterns
sewing_patterns

Just to list a number of reasons why you should preshrink your fabric:

1. New fabrics can simply change when washed or dry cleaned. The shrinkage (can happen both length- and width-wise) is the most common alteration.

2. If you combine various fabrics in one project (difference in texture, quality etc) be aware that fabrics may shrink at different levels, which could negatively impact the final product.

3. You wash away chemicals used during production processes. Consider this especially when making clothes for children (!). The production process usually involves coating the fibers with some type of chemicals to strengthen the fiber, give it a specific finish, make it resistant to fading etc. Fabrics get also simply dusty during transportation and storage.

sewing_patterns
sewing_patterns

4. New fabric might have become stretched out of square during processing or (especially inexpensive fabrics) might have been treated with some chemicals to achieve sizing. Sizing is used to add a bit of stiffness and “style” to fabric that would otherwise be too floppy, making it appear like a higher quality fabric. This is mostly the reason why after that first washing some fabrics are never as crisp as before.

5. Washing or dry cleaning can help to remove residuals used for finishing some knitted or woven fabrics that could cause for example skipped stitches or problems with adhesives used for attaching appliques and other items.

6. Even if you are not concerned about your project losing its fit and size (quilts and oversize garments) - think about fading. The first time you wash your garment the colours may fade, run from one part of the garment to the other or it may reveal some discoloured spots or lines (e.g. edges of the fabric, due to incorrect storage process). You may not always see them before washing.

7. Fabrics like cotton may be pre-treated with starch to make it stiff and shiny. Pre-washing fabric helps to remove starch showing the real texture of the fabric, making it easier to handle and in general revealing its true colours.

sewing_patterns
sewing_patterns

Defining the correct pre-shrinking method to apply is pretty logic. You should always pre-wash your fabric the same way you would treat the final product. As simple as that. If you plan to dry clean your silk garment, then the silk fabric should also be dry cleaned before sewing. If it will be machine washed (hand-washing is of course an option, too) you should do the pre-shrinking in the same manner. By the way, you can pretty safe skip pre-washing for 100% polyester fabrics such as polar fleece, vinyl or faux leather (the risk of getting shrunk is here close to 0, but consider other reasons for pre-shrinking).

An alternative to (dry-) washing would be steaming your fabric - not the same as washing, but at least something would be done to prevent the shrinkage mainly. You can use wet pressing cloths with your iron or use a lot of steam while pressing (double check the fabric specification before doing so). Depending on the type of fabric, this steaming process will deliver preshrink results – or not.

sewing_patterns
sewing_patterns

sewing_patterns
sewing_patterns

Some useful tips for fabric pre-shrinking would definitely include preventing the cut edges from fraying. You can use a zig-zag stitch or overlock stitch on your sewing machine or use a serger to overcast the cut edges prior to pre-washing. You can also try simply cutting the edges with pinking sheers. Even more, overcast the cut edges of your fabric together before you toss it in the washing machine. This will prevent you fabric from twisting into a knot. Especially when preshrinking knits, attach the two cut ends together to form a tube.

sewing_patterns

While truly understanding your excitement about the new project and being anxious to start sewing right away, the general advice is to pre-shrink (all) fabrics. The best thing to do so is to wash your fabrics immediately when you get home from the fabric store. They will be ready to use when the inspiration comes and creativity strikes. Remember to label your pre-shrunk fabrics prior to storing to avoid mixing the ready to sew fabrics with the ones still requiring the pre-shrinking step.

sewing_patterns

Getting this stage of the sewing process right is of the utmost importance. What matters is not only the accuracy of your cutting, but also the way your pieces are cut out from the fabric.

Leave a Reply

error: