To sew or not to sew / Wel of niet kleding maken

Waarom zou je je kleding maken als je overal relatief goedkope kleding kunt kopen? Nou, dit is eigenlijk al de eerste reden om dat te doen als je even goed gaat kijken wat je kunt vinden.

We zijn omringd door producten van fast fashion. Een overweldigend aantal vergelijkbare kledingstukken, in gestandaardiseerde maten, niet altijd van topkwaliteit (stof) en nette afwerking.

sewing_patterns
sewing_patterns

Laten we dus beginnen met het meest zichtbare verschil en de meest voor de hand liggende meerwaarde van het maken van je eigen kleding. Je kledingstukken zullen altijd uniek zijn. Wanneer je je eigen kledingstuk maakt, kun je jezelf echt uitdrukken, experimenteren met stijlen, stoffen en patronen en een kledingstuk maken dat niemand anders zal hebben. Je kunt kleding maken die in het algemeen "te niet-commercieel" zou zijn om in productie te worden genomen en naar de winkel te gaan. De massaproductie van fast fashion is gericht tot een grote groep mensen en daarom zijn ontwerpen vaak aan de veilige kant van trends, wat de keuze van stoffen en stijl beperkt.

sewing_patterns
sewing_patterns

Tenzij de afmetingen van jouw lichaam (overal!) exact overeenkomen met de afmetingen van een gestandaardiseerde maat, zal confectiekleding altijd nogal slecht passen. De productie maakt de kleding voor “paspoppen” in verschillende maten. Je zou waarschijnlijk verschillende “pasvormproblemen” ervaren, variërend van de lengte (mouwen, lijfje) en de breedte (omtrek van verschillende maten gecombineerd in één silhouet) tot de diepte (bostmaat, prominente buik) van een kledingstuk . Frustratie met de slechte pasvorm van confectiekleding is meestal de grootste motivator om zelf te gaan naaien. Als je het doet, kan je veel pasvormproblemen aanpakken en ervoor zorgen dat de kledingstukken niet alleen bij jouw stijl passen, maar ook bij … jouw lichaam. Lees daar meer over in het artikel The importance of fit.

sewing_patterns
sewing_patterns

Zelf kleding maken verhoogt ook het bewustzijn van jouw lichaam en de manier waarop je ernaar kijkt. Je begrijpt dat kledingin de winkels kant-en-klare maten heeft voor gestandaardiseerde gemiddelde metingen - en dat vrijwel iedereen pasvorm problemen heeft. Perfect niet-standaard . Hierdoor raak je veel minder gefrustreerd en teleurgesteld in je eigen lichaam omdat het “past niet” bij een confectiekleding die je mooi vindt. Jou lichaam “past niet” omdat deze kledingstukken zijn gemaakt voor een ander (gestandaardiseerd type) lichaam. Er vindt een uiterst belangrijke transformatie plaats: je lichaam wordt het onderwerp en het object van je garderobe. Je lichaam is de koning en de kleding is om het te dienen, het te passen en niet andersom (!). Je zou stoppen met je lichaam te pushen om aan de normen te voldoen. Je raakt ook minder gehecht aan het maatnummer. Op een gegeven moment is ook “de maat” als een lebel minder belangrijk - je bent gefocust op het maken van mooie kleding die je silhouet gewoon flattert.

sewing_patterns
sewing_patterns

Om nog maar te roepen dat het maken van je eigen kleding leuk is. Het hele proces om je idee om te zetten in iets tastbaars, te gaan op jacht naar patronen en stoffen is een ware sensatie. Je kunt een kledingstuk helemaal tot leven zien komen en zien hoe een stuk platte stof verandert in een driedimensionaal wonder. Zelfs als je een druk gezin en werkleven hebt, is het de moeite waard om op deze manier tijd voor jezelf te maken. Je zult je geweldig voelen door te doen wat je wilt, door een uurtje of wat te pakken om verder te gaan met je project - een quality time voor jezelf, onbetalbaar. Je hebt je "tijdcapsule" tijdens het naaien.

Het is ook therapeutisch . Psychologen zijn het erover eens dat creatieve ondernemingen stress verminderen en tegelijkertijd de positieve perceptie van jezelf vergroten. Herhalende creatieve acties, zoals naaien of breien, hebben dezelfde impact op jouw welzijn als traditionele meditatie. Wist je dat?!

sewing_patterns
sewing_patterns

Naaien geeft je ook een gevoel van trots en tevredenheid . Je zult niet alleen trots zijn op de resultaten van je inspanningen, maar vooral ook dat je er trots op zult zijn dat je iets uit niets kunt creëren. Iets nieuws leren, vaardigheden ontwikkelen en beheersen, is goed voor jouw zelfrespect. Naaien biedt trouwens eindeloze mogelijkheden om te leren .

sewing_patterns
sewing_patterns

Laten we het nu hebben over geld . Is het goedkoper om zelf kleding te maken? Het is een heel lastige vraag en het antwoord daarop is nee en ja tegelijk. Naaien is niet goedkoper als het gaat om "goedkope" artikelen van slechte kwaliteit en afwerking die in allerlei discountwinkels worden verkocht. In alle andere gevallen is het maken van jouw eigen kleding goedkoper. Als je een prijskaartje vergelijkt van een kledingstuk dat is gemaakt van een kwaliteitsstof en ook nog zorgvuldig is genaaid - zou je zien dat je veel kan besparen. Naaien is op de lange termijn zeer betaalbaar. Fast fashion heeft een korte levensduur. Je wast een fast fashion kledingstuk twee of drie keer en het heeft zijn vorm niet meer. Dat betekent dat het goedkoop is gemaakt - je krijgt waar je voor betaalt...

De kosten kunnen dus niet alleen vanuit een monetair perspectief worden bekeken. De reden waarom "designerkleding" zo duur is, is de kwaliteit van de stoffen, de zorg en de tijd die nodig is om ze goed passend te maken, de aandacht voor details in de constructie en de afwerking. Je kunt al deze elementen combineren in je eigen creatie. DAT is veel goedkoper!

sewing_patterns
sewing_patterns

Laat het gebrek aan naaitradities in jouw familie of onder jouw vrienden je er niet van weerhouden om iets nieuws te proberen. Zelfs als je nu geen idee hebt wat een coupenaad is of wat de naadtoeslagen zijn - zo zijn we allemaal ooit begonnen met onze naai-ondernemingen. Neem de tijd, leer, geniet van het proces en de resultaten. Verwacht niet dat je als een eerst project een overhemd of een jas krijgt. Dat kost tijd en ervaring, maar er zijn veel projecten die zeer geschikt zijn voor beginners. Alle MySizePatterns-patronen worden geleverd met gedetailleerde stap-voor-stap en foto naai-instructies, die bijna alle fasen van een naaiproces in foto's en met opmerkingen tonen. De projecten hebben verschillende moeilijkheidsgraden en sommige zijn gemaakt met avontuurlijke beginners in gedachten.

Je wordt ook een lid van een groep van geweldige mensen die dezelfde passie delen. Als je een vraag hebt, is er altijd een antwoord. Welkom!

sewing_patterns
sewing_patterns

Why should you make your own clothes if you can easily find relatively cheap clothing all over the place? Well, this is actually the first reason to do so when you take a closer look at WHAT you can find.

You are surrounded by products of fast fashion. An overwhelming amount of similar, standardized in size, defined garments, not always of a top quality and finish.

sewing_patterns
sewing_patterns

So let's begin with the most visible difference and the most obvious added value of making your own clothes. Your garments will always be unique. When you make your own clothing you can express yourself, experiment with styles, fabrics and patterns and create a garment that no one else will have. You can create clothing that in general terms would be “too non-commercial and too daring” to be put into production and found in a store. Mass production of fast fashion is addressed to a large group of people and therefore designs are often on the safe side of trends, which limits the choice of fabrics and style.

sewing_patterns
sewing_patterns

Unless your body’s measurements correspond exactly to the dimensions of a standardized size, ready-to-wear clothing will always fit rather poorly. You are likely to experience various fitting issues ranging from the length (sleeves, bodice) and the width (circumferences from different sizes combined in one silhouette) to the depth (bust size, prominent belly) of a garment. Frustration with the (lack of) fit of ready-to-wear clothing is usually the biggest motivator to start sewing on your own. By doing so, you can address a great deal of fitting issues and make the garments fit not only your style, but also your body. Read more on that in the article The importance of fit.

sewing_patterns
sewing_patterns

Sewing radically increases the awareness of your body and the way you look at it. You understand that clothing off-the -hack comes in sizes for standardized average measurements and that pretty much everybody has fitting issues either due to a structural build or due to a lifestyle Perfectly non-standard. Consequently, you become much less frustrated and disappointed with your own body because it does not fit a ready-to-wear garment that you like. It will not fit as the garment is created for a different (standardized in type) body. An extremely important transformation takes place: your body becomes the subject and the object of your wardrobe. Your body is the king and the clothing is to serve it, fit it and not the other way round. You will stop pushing your body to fit into standards. You will become also less attached to the size number. At some point, your measurements and size melt away as you are focused on making beautiful clothes that flatter your silhouette.

sewing_patterns
sewing_patterns

Not to mention that making your own clothes is fun. The whole process of turning your idea into something tangible, hunting for patterns and fabrics is a true thrill. You can see a piece of garment coming into life from scratch and see how a piece of flat fabric turns into a three-dimensional wonder. Even if you have a busy family and work life, it is worth to find in this way a time for yourself. You will feel great by doing what you like, by snatching an hour or so to proceed further with your project - a quality time for yourself, precious. You have your “time-capsule” while sewing.

It is also therapeutic. Psychologists agree that creative undertakings decrease stress while increasing positive perception of yourself. Creative actions which are repetitive, like sewing or knitting, have the same impact on your well-being as traditional meditation. Did you know that?

sewing_patterns
sewing_patterns

Sewing will also give you a sense of pride and satisfaction. You will be proud not only of the results of your efforts, but most importantly you will be proud of yourself being capable of creating something from nothing. Learning something new, developing and mastering skills definitely improves your self-esteem. Sewing provides endless opportunities to learn and expand.

sewing_patterns
sewing_patterns

Let’s talk about money. Is it cheaper to make your own clothes? It is a very tricky question and the answer to that is no and yes at the same time. Sewing is not cheaper when it comes to “cheap”, poor quality and finish items sold in all kinds of discount stores. In all other cases making your own clothes is cheaper. If you compare a price tag of a garment made from a quality fabric and sewn with care you will see that you can save a great deal. Sewing is very much affordable on the long run. Fast fashion has a short living. You wash a fast fashion garment two or three times and it no longer has its shape. That means that it is cheaply made - you get what you pay for.

So the cost cannot be looked solely from a monetary perspective. The reason why “designer” clothes are so expensive is the quality of the fabrics, the care and time taken to make them fit, the attention to details in construction. You can combine all these elements in your own creation.

sewing_patterns
sewing_patterns

Do not let the lack of sewing traditions in your family or among your friends stop you from trying something new. Even if you have now no idea what a dart is or what seam allowances are, this is where we all started our sewing ventures. Take your time, learn as you go, enjoy the process and results. Do not expect to complete a plain shirt on one day and a jacket the day after. This stuff takes time and practice, but there are lots of projects very suitable for beginners. All MySizePatterns patterns come along with detailed step-by-step sewing instructions, showing almost all stages of a sewing process in clear photos and with comments. The projects are at different Difficulty levels and some of them are created with adventurous beginners in mind.

You also become a member of a sewing community – a group of fascinating people sharing the same passion. If you have a question, there’s always an answer.  Welcome!

sewing_patterns
sewing_patterns

Leave a Reply

error: