Taking measurements / Maten nemen

Elk succesvol naaiproject begint met nauwkeurige lichaamsmetingen. Ons lichaam is een combinatie van prachtige vormen en rondingen. Het is een driedimensionaal beeld en we moeten de lengte, breedte en diepte van ons lichaam kunnen identificeren om een ​​goede pasvorm te krijgen.

Zodra we deze contouren kennen en begrijpen, kunnen we zoeken naar een patroon dat ermee overeenkomt. Het doel van het meten van uw lichaam is daarom het kiezen van een patroongrootte / combinatie die je de beste pasvorm geeft. Het is misschien niet de maat die je gewend bent tijdens het kopen van confectiekleding. Raak niet gehecht aan een cijfer van de grootte - het is alleen maar een label.

sewing_patterns

Hieronder vindt je enkele basisregels voor het maten nemen:

 • horizontale metingen (breedte of omtrek) moeten parallel aan de vloer worden genomen, tenzij anders vermeld.
 • verticale metingen (hoogte of lengte) moeten loodrecht op de vloer worden uitgevoerd, tenzij anders aangegeven.
 • als metingen worden gemeten vanaf bepaalde punten / lijnen van het lichaam, moeten deze referentiepunten duidelijk worden aangegeven zodat elke keer dezelfde locatie kan worden gebruikt. Lees hieronder over een zeer belangrijk referentiepunt aan de basis van uw nek (knobbeltje).
 • in het algemeen is het veel gemakkelijker en beter als iemand u kan helpen bij het nemen van de lichaamsmetingen (ook nauwkeuriger). Sommige maten zijn ook gewoon moeilijk om alleen te nemen. Trouwens, je meet-assistent zou je waarschijnlijk helpen om brutaal eerlijk te zijn (...) over de 'echte waarheid' van je metingen.
 • draag bij het meten goed passend ondergoed. Draag de onderkleding die u normaal zou dragen als het kledingstuk klaar is. De beha-stijl die je draagt ​​is belangrijk, omdat je bovenwijdte en positie van borstpunten kunnen iets veranderen met verschillende beha's. Draag vooral in de latere stadia van het passen uw 'avond'-beha om de pasvorm van avondjurken / tops te controleren.
 • draag geen schoenen zodat uw houding "normaal" zou zijn. Meet nooit over een bovenkledingstuk. Steek geen vinger onder het meetlint, omdat dit de metingen zal vervormen.
 • zorg ervoor dat het meetlint recht en dicht bij uw lichaam wordt gehouden, neem de maten glad, maar niet te strak. Ga rechtop staan.
 • laat nooit, (!) de persoon wiens metingen worden genomen zichzelf tijdens de procedure aan de spiegel zien. Ze zullen hun houding automatisch aanpassen om er "correcter" uit te zien, proberen meer rechtop te staan, de schouders of heupen egaliseren, enz.
 • meet altijd tot op 1 cm of ½ inch en neem geen verschil van 6 mm / ¼ “of minder. Het is nauwkeurig genoeg. De meeste van onze metingen fluctueren enigszins en we maken nooit een kledingstuk dat uw tweede huid wordt. Misschien vindt u een artikel over ruimtetoegift (= ease ENG) vrij interessant Understanding ease
 • controleer de metingen dubbel (!) op nauwkeurigheid.

Er zijn lichaamsafmetingen en proporties gedefinieerd als normen per gegeven maat (bekijk onze gedetailleerde maattabellen ( MySizePatterns size charts – Ladies) en we raden je aan om de meeste of allemaal minstens één keer te controleren. Sommige zijn echter belangrijker dan de andere, als uitgangspunt om de gewenste maat te bepalen. Aangezien je specifieke naaiprojecten doorloopt, moet je ook rekening houden met bepaalde metingen - we zullen jouw aandacht erop richten in onze Full Sewing Guides (= naai-instructies).

Laten we ons nu concentreren op het absoluut cruciale horizontale dimensies

BORSTWIJDTE – meet rond het zwaarste deel van de borst, houd het meetlint goed horizontaal over de rug (over de schouderbladen in de rug).

sewing_patterns

ONDERBORST dit is de meting /maat die is geïntroduceerd in het MySizePatterns-maatsysteem als sparringpartner voor de bowenwijdte maat bij het definiëren van je BORST MAAT. Het klopt, MySizePatterns-patronen zijn beschikbaar voor verschillende borst(omvang)maten, lees daarover meer in het artikel Different bust sizes / Verschillende borst maten . Het is de omtrek die net onder de buste wordt genomen. Het gaat niet over de schouderbladen in de rug. Bekijk een voorbeeld over het bepalen van de borstmaat in ons artikel Keuze van de juiste borstmaat .

sewing_patterns

TAILLE -  meet rondom het lichaam, over een stuk van een smal elastiek vastgebonden (niet te strak) rond uw taille. Buig heen en weer totdat hij vast gaat zitten, om er zeker van te zijn dat dit uw natuurlijke taille aangeeft. Lees Non-standard waist line om te zien hoe je de meest geschikte taillemaat voor onze rokken en broeken kan kiezen.

sewing_patterns

HEUPEN – meet rond het volste deel van de heup of rond de dijen als ze zwaarder zijn dan de heupen/billen.

sewing_patterns

ONDERARM (BICEPS) – meet rond het volste/zwaarste deel van je arm, ca 5cm onder de oksel.

Voordat we beginnen met de belangrijkste verticale dimensies , laten we leren hoe we het zeer belangrijke referentiepunt op uw lichaam kunnen vinden - de basis van uw nek . Het is het prominente, de 7de ruggenwervel (sommigen van jullie zijn misschien blij om de officiële naam ervan te kennen: vertebra prominens). Buig je nek naar voren zodat je hem beter kunt vinden. We verwijzen naar dit punt aan de basis van uw nek - gewoon het knobbeltje. Dit punt is een zeer goede referentie voor het maten nemen van de ruglengte en de lengtes van de bovenste voorste delen. Metingen die daar beginnen, zijn veel gemakkelijker te nemen dan die vanaf de "bovenkant van je schouder", waar het startpunt moeilijk te vinden is en daarom de (af)metingen minder betrouwbaar zijn.

sewing_patterns

Als je het een beetje lastig vindt om dit punt te vinden, probeer dan de volgende truc: doe een ketting om je nek. De ketting zal op een natuurlijke manier op je rug rusten langs de lijn waar de basis van je nek is. Dit is het niveau waar dit referentiepunt ligt. Je moet met je vingers een bot van je wervelkolom kunnen voelen, net onder de ketting.

sewing_patterns

RUGLENGTE – meet vanaf het prominente bot aan de basis van je nek (knobbeltje) tot het elastiek in je taille.

sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns

BORSTHOOGTE  – meet vanaf het prominente bot aan de basis van je nek (knobbeltje) tot het borstpunt.

sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns

VOORLENGTE - meet vanaf het prominente bot aan de basis van je nek (knobbeltje) tot het elastiek in je taille, over het borstpunt.

sewing_patterns sewing_patterns

BINNENBEENLENGTE – de maat vanaf de vloer tot de binnenkant van het been bij het kruis. Een belangrijke meting tijdens het maken van broeken.

TAILLE TOT VLOER - de meting vanaf de vloer tot het elastiek in je taille. Meet beide: taille tot vloer op de VOORKANT en taille tot vloer op de ACHTERKANT . Ze zijn niet altijd gelijk en deze "onbalans" is cruciaal om een ​​goede pasvorm voor broeken en rokken te bepalen, evenals een flatterende taille-lijn in jurken.

Noteer jouw metingen en controleer vervolgens door in de maattabel te kijken welke standaardmeting het dichtst bij uw resultaat(en) ligt. MySizePatterns size charts – Ladies. Je krijgt de eerste indicatie, welke maat moet je nemen. Ter duidelijkheid: geen oordelen, alleen meten, pure feiten - we willen eindigen met een kledingstuk dat bij JE gaat passen.

te meten gemetenstandaard meting lager dan de jouwestandaard meting hooger dan de jouweindicatie van de maat op basis van het kleinste verschil met de standaard

Bovenwijdte (dames)

Boveenwijdte (heren)

Onderborst (dames)
Taille
Heupen

Je kunt een vergelijkbare logica toepassen om te controleren welke patroonhoogte/lengte je moet nemen. Hebben we trouwens al gezegd dat MySizePatterns-patronen ook op verschillende lengtes beschikbaar zijn? Nou, ze zijn er wel. En niet alleen voor dames, maar ook voor kinderen en heren.

te metengemetenStandaard meting lager dan de jouweStandaard meting hooger dan de jouwe Indicatie van de hoogte op basis van het kleinste verschil met de standaard
Ruglengte
Borsthoogte (dames) 
Voorlengte
Binnenbeenlengte
Taille tot vloer (voor) Taille tot vloer (achter)

Houd er rekening mee dat het nemen van deze maten en het invullen van de bovenstaande tabellen niet voldoende is om met zekerheid (en eenmaal) aan te geven welke patroongrootte u moet nemen. Je zou sterk misleid kunnen zijn als je dat zou doen.

Allereerst vind je daar mogelijk verschillende maataanduidingen. Het kan zijn dat het niet werkt om aan te nemen dat het nemen van de hoogste maat prima is. Het kiezen van de juiste maat begint met de lichaamsmaten en het bewustzijn van uw silhouet (het artikel Perfectly non-standard wordt sterk aanbevolen) en omvat ten minste:

Kortom, het hebben van jouw ware en nauwkeurige metingen is slechts het beginpunt om te bepalen welke maat je moet nemen voor een naaiproject. Spring niet te snel in conclusies, dit is een zeer belangrijk onderdeel van uw naaiproject. Om de best mogelijke pasvorm op de gemakkelijkst mogelijke manier te bereiken, kan het blijken dat je verschillende maten voor verschillende soorten kleding moet nemen. Niets vreemds hier, vreemd genoeg - het is vrij gebruikelijk.

Heb je hulp nodig om de best passende maat te kiezen? Neem gerust contact via het Contact Us formulier of via Facebook My Size Patterns

Each successful sewing project starts with taking accurate body measurements and translating them into the sewing pattern. Our body is a combination of marvelous shapes and curves. It is a three-dimensional sculpture and we need to be able to identify its length, width and depth to achieve a good fit.

Once we know and understand these contours, we can search for a pattern that corresponds to them. The purpose of taking your body measurements, therefore, is choosing a pattern size that will give you the best fit. It may not be the size that you are used to while buying ready-to-wear clothes. Do not get attached to a number of the size – it is only a label.

sewing_patterns

Please find below some basic rules for taking body measurements:

 • horizontal measurements (width or circumference) should be taken parallel to the floor, if not stated otherwise.
 • vertical measurements (height or length) should be taken at right angles to the floor, except when noted otherwise.
 • if measurements are taken from certain points/lines of the body, these reference points should be clearly indicated so that the same location can be used each time. Read below about a very important reference point at the base of your neck.
 • in general, it is much easier and better if somebody can assist you in taking the body measurements. Some measures may be simply difficult to take alone. By the way, your measuring assistant would probably help you to be brutally honest about the “real truth” of your measurements.
 • when taking measurements, wear properly fitted underwear. Wear the undergarments that you normally would when the garment is ready. The bra style you wear is important, because your bust fullness and position can change with different bras. Especially at the later stages of fitting wear your “evening” bra for checking the fit of evening dresses/tops.
 • wear no shoes so that your posture will be “normal”. Never measure over an outer garment. Put no finger under the measuring tape as this will distort the measurements.
 • make sure that the tape measure is held straight and close to your body, but not too tight. Stand straight.
 • never, ever (!) let the person whose measurements are taken to see herself/himself at the mirror during this process. They will automatically adjust their posture to look more correct, trying to stand more straight, leveling the shoulders or hips etc.
 • always measure to the closest 1cm or ½ “ and do not bother differences of 6mm/ ¼ “ or less. It is accurate enough. Most of our measurements fluctuate slightly and we never make a garment that is going to be your second skin. You may find an article about ease quite interesting Understanding ease.
 • double check the measurements for accuracy.

There is a whole range of body measurements defined as standards per given size (check our detailed sizing tables MySizePatterns size charts – Ladies) and we encourage you to check most or all of them, at least once. However, some of them are more important than the others, as the starting point to determine the size you need. As you will work through specific sewing projects, you will need to take some particular measurements into account as well -  we will pay your attention to that in our Full Sewing Guides.

Now, let’s focus on the absolutely crucial horizontal dimensions

FULL BUST (NL: Borstwijdte) – measure around the fullest part of the bust, keeping the measuring tape straight across the back (over the shoulder blades in the back).

sewing_patterns

BELOW BUST = RIB CAGE (NL: Onderborst) this is the measurement introduced to MySizePatterns sizing system as the sparring partner for the full bust measurement while defining the BUST SIZE. Yes, MySizePatterns patterns are available for various bust sizes, read more on that in the article Bust size matters. It is the circumference taken just below the bust. It does not go over the shoulder blades in the back. See an example how to determine the pattern bust size in our article Choosing the bust size.

sewing_patterns

WAIST (NL: Taille) -  measure around the body, over a piece of a narrow elastic tied (not too tight) around your waist. To make sure it indicates your natural waistline, bend from side to side until it settles in the final level. The deepest resulting wrinkle is your natural waist. Read Non-standard waist line to see how to choose the most appropriate waist size for our skirts and trousers.

sewing_patterns

HIPS (NL: Heupen) – measure around the fullest part of the hip or around the thighs if they are fuller than the hips.

sewing_patterns

Before we start with the most important vertical dimensions, let’s learn how to find the very important reference point on your body -  the base of your neck. It is the prominent, the 7th bone of your spinal column (some of you may be happy to know its official name: vertebra prominens). Bend your neck forward so you can locate it better. We will refer to this point at the base of your neck. This point is a very good reference for back length measurements and the lengths of the upper front parts. Measurements starting there are much easier to take than the ones starting at the “top of your shoulder”, where the starting point is difficult to locate and therefore the measurements are less reliable.

sewing_patterns

If you find it a bit tricky to find this point, try the following trick: put on a necklace on your neck. The necklace will naturally rest on your back along the line where the base of your neck is. This is the level where this reference point lies. You should be able to feel with your fingers a bone of your spinal column, just below the necklace.

sewing_patterns

BACK WAIST LENGTH (NL: Ruglengte) – measure from the prominent bone at the base of your neck to the elastic at your waistline.

sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns

FRONT TO BUST LENGTH (NL: Nek tot borst) – measure from the base of your neck at the back to the bust point.

sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns

FRONT TO WAIST LENGT (NL: Nek tot taille) - measure from the base of your neck at the back to the elastic at your waist

sewing_patterns sewing_patterns

INSEAM – the measurement taken up from the floor to the inside of the leg at the crotch. A key measurement while making pants.

WAIST TO FLOOR - the measurement taken up from the floor to the elastic at your waistline. Measure both: waist to floor on the FRONT and waist to floor on the BACK. They are not always equal and this " imbalance" is crucial to determine a good fit for pants and skirts as well as a flattering waist line in dresses.

Note your measurements first, then check by looking in the sizing table MySizePatterns size charts – Ladies which standard measurement is the closest to your result(s). You will get first hits what size you should take. Remember, no judging, just measuring, pure facts - we want to end up with a garment that fits you.

MeasurementMeasuredStandard measurement lower than yoursStandard measurement higher than yoursIndication of the size based on the smallest difference against the standard

Full bust (ladies)

Chest (gentlemen)

Below bust (ladies)
Waist
Hips

You can apply a similar logic to check what pattern height you should take. By the way, did we mention that MySizePatterns patterns are also available at different heights? Well, they are. And not only for ladies, but also for kids and gentlemen.

MeasurementMeasuredStandard measurement lower than yoursStandard measurement higher than yoursIndication of the height based on the smallest difference against  the standard
Back length
Front to bust (ladies) / chest (gentlemen)
Front to waist
Inseam
Waist to floor (front) Waist to floor (back)
Please note that taking these measurement and filling up the tables above is not enough to state for sure (and once) which pattern size you need to take. You could be strongly mislead if you would do so.

First of all, you may find there various size indications. It may not work to assume that taking the highest size is fine. Choosing the right size starts with the body’s measurements and awareness of your silhouette (the article Perfectly non-standard is strongly recommended) and includes at least:

To sum up, having your true and accurate measurements in place is just the starting point in determining which size you need to take for a sewing project. Do not jump too quickly into conclusions, this is a very important part of your sewing project. For the sake of achieving the best possible fit in the easiest possible way, it may turn out that you need to take different sizes for different types of garments. Nothing strange here, strangely enough – it is quite common.

Do you need help in choosing the correct pattern size? Get in touch with us via Contact Us form or via our Facebook page My Size Patterns

Leave a Reply

error: