Anatomy of MySizePatterns

Elk MySizePatterns patroon heeft een fascinerend verhaal te vertellen over het kledingstuk dat je gaat maken. Zorg ervoor dat je niets mist.

Neem een ​​kijkje op een pagina hieronder met een patroondeel. Je ziet niet alleen enkele lijnen die de contouren van een patroonelement creëren, maar je kan ook beschrijvingen en getallen vinden zowel binnen als buiten het patroon, stippellijnen die de marges aangeven en nog veel meer. Al deze informatiebits betekenen iets en zijn een grote hulp bij het organiseren van de pagina's, het afdrukken, het samenstellen van de patroondelen, het kinppen van de stof uit en natruurlijk ook met het naaien. Kijk hoe goed het werkt.

Printen

Het eerste dat je moet controleren, is dat je de juiste patroonmaat hebt afgedrukt / gaat afdrukken en dat de schaalinstellingen van de printer correct zijn. Kijk dus eens naar het etiket dat aan elk patroondeel te vinden is om de maat en de patroonnaam / - nummer te inspecteren. Print eerst de pagina of pagina's met de schaalvinkjes af en controleer of ze correct meten. Meer over het afdrukken van MySizePatterns vindt je in het artikel "Printing the pattern".

sewing_patterns
sewing_patterns

Montage

In de linkerbenedenhoek op elke pagina vind je informatie over de positie van betreffende pagina op in het PDF-raster. Dit definieert de positie van de pagina in de rij / kolom lay-out. Bovendien, zijn de pagina's ook genummerd (langs de rasterrijen), zodat je hun plaatsing ook tijdens het assemblageproces kan controleren. MySizePatterns-patronen hebben unieke marges die zich alleen langs twee paginaranden bevinden - cruciaal in een uniek patroonassemblageproces. We hebben dit onderwerp behandeld in een speciaal artikel (en ook een filmpje!) "Pattern assembly / Patroon montage", dus laten we naar andere patroonfuncties gaan.

sewing_patterns
sewing_patterns

Knippen en Naadtoeslagen

Om te beginnen met  Naadtoeslagen . Er zijn standaard naadtoeslagen in MySizePatterns-patronen van 1cm voor kledingstukken van geweven stoffen en van 7mm voor kledingstukken gemaakt van gebreide stoffen (breisels). Je kan een dubbele lijn langs de randen van alle patroondelen vinden. De externe lijn is de kniplijn en de interne lijn is jouw naai- (of zoombreedte) lijn. De ruimte tussen deze twee lijnen is jouw naadtoeslag (of de zoombreedte).

sewing_patterns

Je vindt ook op een patroongedeelte de informatie waar de vouwlijn van een stof bedoeld is en waar / hoe de recht van draad lijn van de stof moet lopen.

sewing_patterns
sewing_patterns

Naaien

Zodra jouw patroondelen zijn uitgeknipt, kan je je concentreren op de informatie die uiterst nuttig is in een fase van de kledingconstructie (eindelijk naaian). Je zou pastekens langs de buitenranden van het patroon vinden, die je vertellen waar de twee patroon(stof)delen samen komen.

sewing_patterns

Ook nog de markeringen binnen patroondelen zoals figuurnadem of markeringen/pastekens die specifiek zijn voor een bepaald patroon of model. Deze zijn goed uitgelegd in een volledige foto-naaigids (Full Sewing Guide) die samen komen met elk het MySizePatterns-project! Alle inspanningen om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk ondersteuning krijgt tijdens uw naai-project.

sewing_patterns

Each MySizePatterns pattern has a fascinating story to tell about the garment that you are going to make. Make sure you do not miss a thing.

Take a glance at a page below featuring a part of a pattern piece. You see not only some lines creating the contours of a pattern element but you can also find descriptions and numbers both inside and outside the pattern piece, dotted lines indicating the margins and much more. All these information bits mean something and are a great help during organizing the pages, printing, assembly of the pattern pieces, cutting the fabric and sewing. See how great it works.

Printing

The first thing that you should check is that you have printed /going to print the correct pattern size and that the printer scaling settings are correct. So have a look at the label attached to any pattern piece to inspect the size and the pattern name/number. Print the page or pages containing the scaling check boxes and check if they measure correctly. More about printing MySizePatterns you can find in the article "Printing the pattern".

sewing_patterns
sewing_patterns

Assembly

In the bottom left corner on each page you will find information about the position of a gien page on in the PDF tiled grid. This defines the position of the page in the row / column layout. Moreover, the pages are also numbered (along the grid rows), which enables you to check their placement during the assembly process as well. MySizePatterns patterns have unique margins located only along two page edges - crucial in a unique pattern assembly process. We have covered this topic in a dedicated article "Pattern assembly / Patroon montage" , so let's move to other patern features.

sewing_patterns
sewing_patterns

Cutting and Seam allowances

To begin with a seam allowances. There are default seam allowances in MySizePatterns patterns of 1cm/ 3/8” for garments sewn from woven fabrics and of 7mm / ¼ “ for garments made from knits. You can find a double line along the edges of all pattern pieces. The external line showns the cutting line and the internal line is your sewing (or hem width) line. The space between these two lines is your seam allowance (or the hem width)..

Pattern label. Each piece is equiped with a label stating the name of the piece and much more.

sewing_patterns

You will also find on a pattern piece the information where the fold line of a fabric is intended to be and where/how the straight grain of the fabric should run.

sewing_patterns
sewing_patterns

Sewing

Once your pattern pieces have been but cut out, you will focus on the information extremely helpful at a garment construction stage. You will find notches placed along the outer edges of the pattern, which tell you where the two pattern pieces should be joined together.

sewing_patterns

Not to mention markings inside pattern pieces such as darts or markings specific for a given pattern/model explained in a Full Sewing Guide accompanying the MySizePatterns project. All this, to make sure that you get as much support as possible during your sewing experience.

sewing_patterns

Leave a Reply

error: