Printing the pattern / Patroon printen

Het afdrukken van MySizePatterns patronen is eenvoudig. Een PDF-bestand bevat alle patroonelementen voor een gegeven groottecombinatie. Voor het gemak van onze Amerikaanse naaisters zijn PDF-bestanden ook beschikbaar in de Amerikaanse letter-indeling (US letter), afgezien van de standaard Europese A4-indeling.

PDF viewing

Bekijk uw PDF-bestand vóór het afdrukken (!) Er zijn 2 goede redenen om dat te doen: ten eerste krijg je een idee hoe de patroondelen over de pagina's worden verdeeld en ten tweede, en nog belangrijker, je kunt lege pagina's verwijderen om wat papier te besparen . Je kunt het op veel manieren doen, maar we raden hier een zeer eenvoudige aanpak aan.

Open uw bestand in een PDF-viewer / reader-software (hier Adobe). Selecteer de weergaveopties als "Fit one full page to window" en "Page thumbnails".

sewing_patterns

De pagina's van het PDF-bestand worden weergegeven in een miniatuurmodus aan de linkerkant van het scherm.

sewing_patterns

Pas het aantal kolommen in de miniatuurweergavemodus aan door het handvatpictogram aan de rechterkant van het miniatuurweergavegebied naar links of naar rechts te schuiven. Het aantal kolommen dat u nodig hebt, wordt bepaald door het hoogste nummer op het tweede cijfer van de PDF-omhulling (hier 4).

sewing_patterns

U zou de lijnen van patroondelen die over de pagina's gaan moeten kunnen herkennen.

sewing_patterns

U zult enkele pagina's vinden die leeg zijn (de PDF afdruk  wordt altijd gedaan voor een rechthoekig raster) of pagina's identificeren die u niet wilt afdrukken. Noteer hun locatie en verwijder ze handmatig een voor een (begin met de laatste pagina's).

sewing_patterns

Printing

Ongeacht waar en hoe u uw patroon wilt laten afdrukken, het belangrijkste om het goed te krijgen, is ervoor zorgen dat de afdrukschaal / pagina-indeling correct is ingesteld. Veel printers proberen automatisch een document te schalen zodat het (het best) past op het papierformaat. Je wilt niet dat dit gebeurt (!), omdat dit de verhoudingen van patroondelen zou veranderen.

Wanneer u uw naaipatronen thuis afdrukt, gaat u vrijwel op dezelfde manier te werken als bij het afdrukken van een ander document. Nadat u in uw PDF-bestand de optie "Afdrukken" hebt gekozen en het printerdialoogvenster wordt geopend, stelt u de afdrukschaal / paginagrootte in het gedeelte met de schaalverdeling in op 100% of "werkelijke grootte" of "geen" - afhankelijk van de printer dat jij hebt.Zo weet u zeker dat de patroondelen het juiste formaat hebben en uw kledingstuk dus ook.

Als u uw patroon afdrukt in een gespecialiseerde copyshop of elders op een breedformaatprinter (zodat het allemaal op één vel wordt afgedrukt), moet u duidelijk maken dat de schaal op 100% moet worden ingesteld.

sewing_patterns

Voordat u het hele bestand afdrukt, drukt u alleen een pagina / pagina's af met een test-vierkant.

sewing_patterns

Als het niet correct meet, controleer en pas dan uw printschaalopties aan. Wanneer de schaal correct is, drukt u de rest van het patroon af. Op dit punt kunt u ook de afdrukkwaliteit aanpassen. U kunt kiezen voor afdrukken met een lagere kwaliteit, die sneller gaat en minder inkt verbruikt.

Controleer of je alle pagina's hebt die je nodig hebt. Nu kunt u beginnen met de spannende taak van Pattern assembly / Patroon montage .

Printing MySizePatterns patterns is easy. A PDF file contains all pattern elements for a given size combination. For the convenience of our US sewers, PDF files are also available in the US letter format apart from the standard European A4 format.

PDF viewing

Please view your PDF file prior to printing. There are 2 good reasons to do that: first of all, you will get an idea how the pattern pieces are allocated across the pages and secondly, even most importantly, you can delete empty pages to save some resources at this stage of the process. You can do it in many ways, but we recommend a very simple approach.

Open your file in a PDF viewer/reader software (here Adobe). Select the viewing options as "Fit one full page to window" and "Page thumbnails".

sewing_patterns

The pages of the PDF file will be displayed in a thumbnails mode on the left side of the screen.

sewing_patterns

Adjust the number of columns in the thumbnail display mode by moving the handle icon on right side of the thumbnail display area to the left of to the right. The number of columns you need is defined by the highest number on the second digit of the PDF gird (here 4).

sewing_patterns

You should be able to recognize the lines of pattern pieces going across the pages.

sewing_patterns

You will find some pages that are empty (the printing layout is always done for a rectangular grid) or identify pages that you do not want to print. Note down their location and delete them manually one by one.

sewing_patterns

Printing

Regardless of where and how you are going to have your pattern printed, the most important thing about getting it right is making sure that the printing scale / page sizing is set properly. Many printers try to scale a document to (best) fit the paper size. You do not want this happen as it would change the proportions of pattern pieces.

When printing your sewing patterns home, you proceed pretty much in the same way as while printing any other document. After you choose in your PDF file the option “Print” and the printer dialogue box opens, set the print scale / page sizing in the section defining the scaling as 100%, or “actual size” or “none” - depending on the printer you have.

If printing your pattern at a specialized copy shop or elsewhere at a wide format printer (so that it is all printed on one sheet), make it clear that the scale needs to be set at 100%.

sewing_patterns

Before printing the entire file, print only a page/pages containing check boxes.

sewing_patterns

If it does not measure correctly, check and adjust your print scaling options. When the scaling is correct, print out the rest of the pattern. At this point you can also adjust the printing quality. You can choose for printing at a lower quality, which goes faster and uses less ink, again, saving your resources.

Check that you have all the pages you need. Now you can start with the exciting task of Pattern assembly / Patroon montage .

Leave a Reply

error: