MySizePatterns sizes / maten

Rekening houdend met het aantal mogelijke combinaties voor de maat, de hoogte, de borstomvang of tailleomtrek, het rugtype of het schoudertype, kan je een MySizePatterns-model vinden in maximaal 198 unieke matencombinaties voor een man en in 792 matencombinatnes voor een vrouw. Ongelooflijk? Jawel, maar toch is het zo!

Hoe is het mogelijk? Waar komen al deze maten vandaan? Nou, zoals je waarschijnlijk al hebt opgemerkt, gaan we veel verder dan de standaardafmetingen die worden aangeboden  door andere commerciële tijdschriften en sites met patronen. We bieden veel meer dan een patroon voor standaardmetingen en standaardproporties.  Waarom al deze moeite? Nou, omdat we allemaal "niet standaard" perfect zijn. Perfectly non-standard Daarom vind je hier patronen die zijn aangepast voor bepaalde structurele verschillen in een silhouet ten opzichte van "de standaards".

Standaard #1 omvang(en)

Hier doen we wat anderen doen. Onze patronen zijn beschikbaar voor verschillende omvangen (algemeen bekend als 'maten'), wat in feite de enige variëteit is die je bij veel patroonaanbieders tegenkomt.

sewing_patterns

sewing_patterns
sewing_patterns

Standaard #2 lengte

MySizePatterns patronen zijn ook beschikbaar voor verschillende lengtes.

sewing_patterns
sewing_patterns

Standaard #3 borstmaat

En nu komt de optie waar we echt trots op zijn - verschillende bustematen. Dit is eigenlijk het meest cruciale onderdeel voor een goede pasvorm van een kledingstuk en nog steeds zwijgen veel patroonbedrijven erover ... of vertellen je dat je het patroon zelf moet aanpassen voor de grotere/kleinere borstomvang.

sewing_patterns
sewing_patterns

In sommige boeken en online bronnen vind je mogelijk wat tips over het aanpassen van je patroon voor de non-standaard buste. Deze tips zijn echter vrij generiek en verwijzen alleen naar het werken met een basispatroon. Dit is niet echt veel hulp als je een patroon met een origineel ontwerp en kinplijnen wilt wijzigen. Om nog maar te zwijgen over jouw tijd hier en ook nog de kans om het hele ding verkeerd te berekenen.

Standard #4 type van de rug

Maar dat is niet alles wat we bieden. Voor sommige kledingstukken bieden we ook kant-en-klare patronen in versies voor SWAY-back of ROUNDED-back. Sway back ? Deze silhouetafwijkingen vereisen aanpassing al in de patroonconstructiefase. In de meeste gevallen (afhankelijk van het ontwerp), zijn de  problemen in de pasvorm (door een scheef of een bolle rug) vrijwel onmogelijk te fixen tijdens het naaien - nadat de patroondeeltjes zijn uitgeknipt.

sewing_patterns

U kunt hier dus kiezen uit een combinatie van niet alleen verschillende "maten" (omvangen) en verschillende lengtes, maar ook tussen deze combinaties met verschillende buste-maten en ruggen. Ergens daar zul je zeker je beste pasvorm vinden!

sewing_patterns

En nu iets heel bijzonder. Je kan ons patroon op maat laten maken voor jouw individuele lichaamsafmetingen. Via de module Custom order kan je een model van onze pagina opvragen voor jouw individuele metingen.

sewing_patterns

Nog een laatste opmerking hier. Het creëren van het grootst mogelijke aantal maten, alleen om te creëren, is voor ons geen doel op zich. In sommige gevallen zijn de modellen niet nodig in al deze dimensies. We doen het alleen als het echt zinvol is, als dat de pasvorm aanzienlijk helpt.

Onze HEREN zijn niet altijd 186 cm lang en niet groter dan de maat EU 58 / US 48 (het gebruikelijke maataanbod) - zoals de meeste patroonaanbieders veronderstellen. Daarom hebben we onze maten uitgebreid tot EU 64 / US 54 en bieden we de patronen in 6 lengtes.

sewing_patterns
sewing_patterns

Om nog maar te zwijgen van het feit dat we in onze patronen ook de meest voorkomende niet-standaard varianten van een mannelijk silhouet behandelen: schuine schouders of vierkante schouders. 

sewing_patterns

En tot slot: KINDEREN. We kunnen duidelijk zien dat kinderen verschillende verhoudingen hebben, zelfs als ze dezelfde lengte hebben. Dit was een trigger voor het ontwikkelen van een maatsysteem voor kinderen met 3 maten voor een bepaalde lengte (S / M / L). Bovendien hebben alle kinderpatronen 10 hoogtes (let op: onze kinderpatronen verschijnen volgend jaar op de site).

sewing_patterns
sewing_patterns

Taking into account the amount of possible combinations for the size, the height, the bust size or waist size, the back type or the shoulder type you may find a MySizePatterns model in up to 198 unique sizes for a man and 792 sizes for a woman. Incredible? Yes, it is.

How is it possible? Where do all these sizes come from? Well, as you have probably already noticed, we go far beyond the standard sizing offered by other commercial pattern magazines and sites. We do not leave you with a pattern for standard measurements, but we make your sewing life easier and provide you with patterns graded additionally for the height and the depth (bust sizes for women-swear). Why all this trouble? Well, because we are all Perfectly non-standard. Therefore, you will find here patterns adjusted for certain structural differences in a silhouette versus "the standards".

Standard #1 the circumference

Here we do, what others do. Our patterns are available for different circumferences, which is basically the only variety that you find in a great deal of pattern providers.

sewing_patterns

sewing_patterns
sewing_patterns

Standard # the height

MySizePatterns are also graded for different heights.

sewing_patterns
sewing_patterns

Standard #3 bust size

And finally, the option that makes us really proud - grading for the depth. Different bust sizes. This is actually the most crucial part for a good fit of a garment and still many pattern companies are silent about it … or tell you to adjust the pattern on your own for the larger/smaller bust circumference.

sewing_patterns
sewing_patterns

You may find in some books and online resources comments on how to grade a pattern for a certain height or make a full bust adjustment. However, these tips are quite generic and refer only to working with a basic bodice pattern. This is not really much help if you would like to modify a pattern with an original design and cuts. Not to mention your time and the chance of miscalculating the whole thing.

Standard #4 type of the back

But that is not all. For some garments, the real wardrobe staples or models that would be quite difficult to adjust on your own, we offer ready-to-use patterns in versions for either SWAY-back or ROUNDED-back. These silhouette deviations require adjustment on the pattern construction phase and fitting issues are in most cases (depending on the design) quite impossible to fix during sewing, once the fabric has been cut.

sewing_patterns

So, you can choose from a combination of not only different "sizes" (circumference sizes) and different heights, but MySizePatterns sizing is enriched with 4 different bust sizes. Somewhere there you will definitely find you best fit!

sewing_patterns

And now something special or even very special. You can get our pattern tailored for your individual body measurements. Via Custom order module you can ask that for one of our models presented on the site will be constructed for your individual measurements.

sewing_patterns

One final note here. Creating the largest possible number of sizes, just to show off, is not for us a target in itself. In some cases the models are not graded for all these dimensions. We do it only when it really makes sense, when it significantly helps the process of fitting.

Our GENTLEMEN are not always 186cm tall and not larger than the size EU 58 /US 48 (the usual sizing offer) - as most of the pattern-making companies assume. Therefore, we extended our sizes up to EU 64 /US 54 and offer the patterns in 6 heights.

sewing_patterns
sewing_patterns

Not to mention, that we also address in our patterns the most common non-standard feature of a male silhouette - sloping shoulders or square shoulders. 

sewing_patterns

And finally: our CHILDREN. We can clearly see that children have different proportions, even if they have the same height. This was a trigger to develop a sizing system for children with 3 sizes for a given height (S / M / L). Moreover, all children patterns come in 10 heights (Note: our patterns for children will appear on the site next year).

sewing_patterns
sewing_patterns

Leave a Reply

error: