Download patterns / patronen

  • Nederlands
  • English

Downloaden van MySizePatterns is eenvoudig en zeer gebruiksvriendelijk. Laat ons u stap-voor-stap door het hele proces leiden

Om een ​​patroon te downloaden moet je ingelogd zijn op je account. Met "Mijn account" wordt de geschiedenis van uw downloads bewaard en u kunt de downloads herhalen  (ook updates ophalen) voor de aankopen die u al hebt gedaan. We zullen later in dit artikel op deze leuke functie terugkomen. Daarom moet u eerst uw account aanmaken als u een nieuwe gebruiker bent of inloggen op uw bestaande account.

Om een nieuwe account te maken, moet je op de "My account" knop (naast de winkelwagen) te klikken. Er komt een scherm waar je jouw gegevens kan invullen.

sewing_patterns

Als u een mobiele telefoon gebruikt, tikt u op het pictogram "hamburger" om het volledige menu weer te geven. Ga verder naar "Mijn account".

sewing_patterns

Nadat u ingelogd op uw account bent, gaat u (terug) naar het product dat u wilt kopen. U ziet een aantal opties om uit te kiezen. Deze opties verschillen afhankelijk van het model, maar verwijzen altijd naar de lichaamslengte, het bereik van de (omtrek) afmetingen en PDF-afdrukindeling (pagina maat/type). Voor dames heb je extra keuzes met betrekking tot de borstomvang of tailleomvang en meestal ook voor het rugtype. Voor heren zijn er patroonvariaties beschikbaar voor het schoudertype en / of de tailleomtrek. Lees eerst over MySizePatterns sizes / maten .

Maak uw keuzes door op een van de opties per elke categorie te klikken. Klik vervolgens op "Add to chart" onder de opties om uw selecties te bevestigen.

sewing_patterns
sewing_patterns

U ziet nu een kop boven het product om u te informeren dat het product zojuist is toegevoegd aan de winkelwagen. U kunt uw winkelwagen bekijken door op de knop "View chart" te klikken of door op het pictogram met een winkelwagen in de menustreep te klikken.

sewing_patterns

Als u een mobiele telefoon gebruikt, moet u omhoog scrollen om deze informatie te zien.

sewing_patterns
sewing_patterns

Als u naar uw winkelwagen gaat, kunt u nog checken of u de juiste patroongrootte en andere opties hebt geselecteerd.

sewing_patterns

Op een mobiele telefoon:

sewing_patterns
sewing_patterns

Als dat OK is, kunt u doorgaan met afrekenen.

sewing_patterns
sewing_patterns

Zoals u ziet, is er een aantal betalingsopties beschikbaar. Selecteer een van hen en plaats de bestelling zodra u de algemene voorwaarden van onze site hebt bekeken.

sewing_patterns

Zodra de betaling uitgevoerd is, ziet u alle beschikbare bestanden voor een onmiddellijke download. Het pakket bestaat uit patroonbestanden voor een gekozen patroongroottebereik, met elke maatgrootte in een afzonderlijk bestand en een Full Sewing Guide  voor een bepaald patroon.

sewing_patterns

Je kunt nu alle bestanden downloaden of alleen degene die je nodig hebt, want je kunt altijd teruggaan naar je account en een of alle bestanden opnieuw downloaden. De beste manier om dit te doen is om toegang te krijgen tot de downloads via uw "Orders".

sewing_patterns

Klik op het bestelnummer.

sewing_patterns

Er verschijnt een lijst met de bestanden in een bepaalde bestelling / product.

sewing_patterns

U kunt daar elk gewenst bestand downloaden. Het aantal downloads voor een bestand is onbeperkt en er is geen vervaldatum voor uw rechten om de bestanden te downloaden.

De volgende stap is Printing the pattern / Patroon printen .

Downloading MySizePatterns is easy and very user-friendly. Let us guide you through the whole process, step-by-step.

In order to download a pattern you need to be logged into your account. "My Account" will keep the history of your downloads and will allow you to repeat the downloads (and/or download updates) for the purchases you have already made. We will get back to this nice feature later on in this article. Therefore, you need to create your account if you are a new user or log into your existing account.

sewing_patterns

If you use a mobile telephone, tap on the "hamburger" icon to reveal the full menu. Go further to " My account".

sewing_patterns

Once logged into your account, go (back) to the product that you want to purchase. You will see a number of options to choose from. These options differ depending on the model, but they always refer to the body height, range of the (circumference) sizes and PDF printing format. For Ladies  you have additional choices regarding the bust size or waist size and usually also for back type. For Gentlemen there are pattern variations available for the shoulder type and/or waist size. Read about Incredible MySizePatterns sizes first.

Make your choices by clicking on one of the options per each category. Then click on "Add to chart" below the sizing options to confirm your selections.

sewing_patterns
sewing_patterns

You will now see a heading above the product informing you that the product has just been added to the chart. You can view your chart either by clicking on the " View chart" button or by clicking on the icon with a basket located on the menu stripe.

sewing_patterns

If you use a mobile telephone, you ned to scroll up to see this information.

sewing_patterns
sewing_patterns

If you go to your shopping chart you will be able to control if you made the correct selection of the pattern size.

sewing_patterns

On the mobile:

sewing_patterns
sewing_patterns

If that is OK, you can proceed with the checkout.

sewing_patterns
sewing_patterns

As you can see, there is a number of payment options available. Select one of them and place the order once you have viewed the terms and conditions of our site.

sewing_patterns

Once the payment has been executed, you will see all the files available for an immediate download. The package consists of pattern files for a chosen pattern size range, with each size in a separate file and a Full Sewing Guide dedicated to a given pattern.

sewing_patterns

You can download now all the files or only the one you need as you can always go back to your account and re-download any or all of the files. The best way to do this is to access the downloads via your "Orders".

sewing_patterns

Click on the order number.

sewing_patterns

A list of the files included in a given order/product will present itself.

sewing_patterns

You can download any file you want from there. The number of downloads for a file is unlimited and there is no expiry date for our rights to download the files.

The next step is Printing the pattern / Patroon printen .

Leave a Reply

error: