Difficulty levels / Moeilijkheidsgraad

Naaien biedt eindeloze mogelijkheden om te leren.

Onze patronen hebben een aanwijzing van een moeilijkheidsgraad, zodat je een patroon kan kiezen dat past bij jouw huidige naai-, pasvorm- en stofhanteringsvaardigheden past. De moeilijkheidsgraad van MySizePatterns patronen is gebaseerd op een paar principes en wordt aangegeven door een aantal paspoppen.

sewing_patterns

Over het algemeen, zijn de eerste twee moeilijkheidsniveaus gericht op het leren van technische vaardigheden en het vormen van goede naaigewoonten. De andere twee niveaus bevatten complexere ontwerpen en naaitechnieken. Het voltooien van een kledingstuk vergt meer tijd en geduld.

Naaien is niet alleen een vaardigheid van het werken met een naaimachine. Het is eigenlijk een puzzel van heel diverse, maar nauw verwante vaardigheden. Bij het definiëren van moeilijkheidsgraden voor onze modellen houden we rekening met de volgende componenten:

  1. Het patroonontwerp en de pasvorm.
  2. Tijd die nodig is om een kledingstuk te voltooien.
  3. Naaitechnieken vereist.
  4. Type stof aanbevolen voor een patroon.

sewing_patterns

Makkelijk

sewing_patterns

Model moeilijkheidsgraad 1. De modellen zijn makkelijk te maken en ze zijn perfecte projecten voor beginners. De gepresenteerde naaitechnieken zijn zorgvuldig gekozen om technisch zo eenvoudig mogelijk te zijn en toch een mooie, professioneel ogende afwerking te bieden.

Naaister niveau 1: je weet hoe de naaimachine werkt. Je hebt waarschijnlijk al een kussen, een tas of iets dergelijks gemaakt. Je begrijpt het concept van de stukken op elkaar te naaien en naden afwerken. Je voelt je comfortabel genoeg om het echte naai-avontuur te beginnen. De projecten op dit niveau kunnen snel worden voltooid (binnen 2 uur en door meer geavanceerde naaisters nog sneller). Je beschikt over elementaire naaivaardigheden.

Matig

sewing_patterns

Model moeilijkheidsgraad 2. De modellen hebben een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Ze hebben misschien nog steeds een relatief eenvoudig ontwerp, maar er worden geleidelijk aan meer uitdagende details en techniques geïntroduceerd.

Naaister niveau 2: Er zijn al enkele mooie kledingstukken die je hebt gemaakt - een eenvoudig t-shirt of een jurk - en je voelt dat je klaar bent om te groeien en te ontdekken . Je hebt veel geleerd tijdens het naaien van de beginnerspatronen en wilt doorgaan naar iets meer. Knoopsgaten en banden naaien of ritsen inzetten kan een uitdaging zijn, maar je bent er klaar voor. Je bent enthousiast om meer geavanceerde dingen en techniques op te pakken en je projecten worden chiquer. Je pakt geleidelijk uitdagingen op (meestal een voor een) met betrekking tot technieken of stoffen of de pasvorm.

Uitdagend

sewing_patterns

Model moeilijkheidsgraad 3. De modellen hebben een verhoogde moeilijkheidsgraad. Ze kunnen een aantal technisch lastige elementen bevatten, een fraai ontwerp hebben en een aantal dingen combineren die wat zelfvertrouwen en ervaring vereisen. Ze zijn ook behoorlijk tijdrovend.

Naaister niveau 3: Je vindt het echt leuk om je eigen kleding te maken. Nieuwe dingen leren en uitvoeren geeft een “kick”. Je ziet het naaien als een kunst, bent gefascinerend door het onderwerp en begrijpt de principes van patroonconstructie en de pasvorm. Je voelt je zelfverzekerd genoeg om kleine veranderingen in een patroon aan te brengen om het gewenste effect te krijgen. Je leest de naai - instructies nog steeds goed. Je kunt met succes een aantal lastige emelemten oppakken, zoals staanden, polo openingen, kragen, zakken. Je wilt meer leren over hoe je een geweldige pasvorm krijgt en een fijne afwerking krijgt, waardoor je kleding er echt professioneel uitziet.

Lastig

sewing_patterns

Moeilijkheidsgraad 4. De modellen zijn technisch moeilijk en daarom geschikt voor gevorderde naaisters, die van uitdagingen houden. Er is meer aandacht voor details, pasvorm en afwerking tegelijk. De projecten vereisen goede naaivaardigheden, veel tijd en geduld.

Naaister niveau 4: Naaien is je passie. je kunt gaan kijk-winkelen om in het geheim wat naaitechnieken in exclusieve confectiekleding te onderzoeken en deze oplossingen huis proberen te toepassen. Je hebt al je favoriete manieren om dingen te doen, maar je bent nog steeds erg geïnteresseerd in alternatieve technieken en benaderingen. Door speciale technieken te leren, kleding op maat te maken, met lastige stoffen te werken - je voelt dat je leeft. Jouw kledingstukken zijn even mooi van binnen als van buiten. Je bent zelfverzekerd om te spelen met patronen, elementen uit verschillende ontwerpen te veranderen en te combineren. Ook al hou je van uitdagingen en ben je erg individualistisch in het naaien, soms vind je het ook gewoon leuk om een mooi kant-en-klaar patroon te gebruiken. Je kunt eenvoudige kledingstukken heel snel voltooien en alles altijd de eerste keer goed krijgen.

De grote vraag is natuurlijk hoe strikt moet je je houden aan deze aanwijzingen van de moeilijkheidsgraden. Over het algemeen wordt het aangenomen dat hoe meer en langer je naait, hoe geavanceerder je bent. Nou, ….. niet per se. Er kunnen naaisters zijn die na +10 jaar naaien daadwerkelijk op het beginnersniveau blijven en meer uitdagende ontwerpen en technieken vermijden. Niets mis mee, eigenlijk, als je eindigt met kledingstukken die je leuk vindt. Aan de andere kant zijn er veel naaisters die heel snel groeien van het absolute beginnersniveau (=nulervaring) tot het naai-expertniveau, door zichzelf uit te dagen met meer gecompliceerde projecten, stoffen, techniques. Het is heel persoonlijk en hangt af van de behoeften van jouw naaiwerk, de tijd die je heeft voor je hobby etc.

sewing_patterns

Maar bovenal, heb vertrouwen in jezelf en kies het patroon dat je ERG LEUK VINDT . Dat helpt om eventuele uitdagingen tegemoet te komen. Het voltooide kledingstuk zal ook je beloning zijn voor alle inspanningen.

Weet even dat onze patronen komen met een volledige naaigids voor het specifieke model, inclusief een gedetailleerde foto step-voor-stap route, tips voor de pasvorm, stofkeuze en meer. Dit is bijna een garantie dat jouw project gaat lukken. De naai-instructies voor de eerste twee niveaus zijn gericht op details en tips die nodig zijn om te voorkomen dat de dingen fout gaan. De instructies voor patronen van gemiddelde en gevorderde moeilijkheidsgraden concentreren zich op bepaalde kwesties, met betrekking tot het specifieke ontwerp en presenteren meer uitdagende naaitechnieken.

Vergeet ook niet dat je een lid bent van de MySizePatterns gemeenschap. Deel gerust jouw ervaringen, stel vragen. Bezoek onze Facebook en geef feedback.

sewing_patterns
sewing_patterns

Sewing offers endless possibilities to learn and master the skills. All MySizePatterns patterns have an indication of a difficulty level helping you choose a pattern that is right for your current sewing, fitting and fabric handling skills.

MySizePatterns difficulty rating is based on a few principles and expressed by a number of tailor's dummies.

sewing_patterns

In general, the first two difficulty levels are focused on learning technical skills and forming good sewing habits. The other two levels feature more complex designs and sewing techniques. The completion of a garment requires more time and patience.

Sewing is not a single skill of operating a sewing machine. It is actually a puzzle of  highly diverse, however closely related, skills. In defining difficulty levels for our models we consider the following issues:

  1. The pattern design and intended fit.
  2. Time needed to complete a garment.
  3. Sewing techniques required.
  4. Fabric indented for a pattern.

sewing_patterns

Easy - Adventurous beginner

sewing_patterns

Model difficulty level 1. The models are easy to make and are prefect projects for beginners. Presented sewing techniques are carefully chosen to be technically as simple as possible, yet giving a nice, professionally - looking finish.

Sewer skill level 1: You know how the sewing machine works. You have probably already made a cushion, a bag or something similar. You understand the concept of sewing the pieces together. You feel comfortable enough to finally sew something you can wear and start the real sewing adventure. The projects at this level can be completed quickly (by more advanced sewers even under 2 hours) and engage basic sewing skills.

Moderate - Advanced explorer

sewing_patterns

Model difficulty level 2. The models have an intermediate difficulty level. They may still have a relatively straightforward design, but some more challenging details and features are gradually introduced.

Sewer skill level 2: There are already some nice garments you have made hanging in your wardrobe - a simple shirt or a dress - and you feel you are ready to explore. You have learned a lot while sewing the beginner’s patterns and want to move on to something more sophisticated. Sewing buttonholes or inserting zippers may be challenging, but you are ready to face them. You are excited to learn some more advanced things like seam finishes and bias binding and your projects become more fancy. You gradually pick up sewing challenges (one at a time usually) relating to techniques, fabrics or fit.

Tricky - Daring enthusiast

sewing_patterns

Model difficulty level 3. The models have an increased level of difficulty. They may include some technically tricky elements, have a fancy design, combine a number of features requiring some sewing confidence and experience. They are also quite time-consuming.

Sewer skill level 3: You truly enjoy making your own clothing. Learning and executing new things is a thrill. You find the fine art of sewing a fascinating topic and understand the principles of pattern construction and fit. You feel confident enough to begin making small changes to a pattern to get your desired effect. You still read the instructions thoroughly, but can successfully attempt some tricky sewing maneuvers like plackets, collars, pockets. You want to learn more about how to get a really great fit and achieve a fine finish, making your garments look really professional.

Difficult - Passionate expert

sewing_patterns

Difficulty level 4. The models are technically difficult and therefore suited for advanced and (upper)intermediate sewers, who love challenges. There is more attention to detail, fit and finish at the same time. The projects require good sewing skills, time and patience.

Skill level 4: Sewing is your passion. You may go shopping just to secretly examine sewing techniques in exclusive ready-to-wear garments and try to copy these solutions home. You have your favourite ways to do things, but are still very much interested in alternative techniques and approaches. Learning special techniques, making tailored garments, working with tricky fabrics and making garments look as good inside as they do outside makes you feel alive. You are confident to play with patterns, altering and combining elements from various designs. Even though you like challenges and are very individualistic in your sewing, sometimes you also just like to take a nice pattern and put the pieces together. You can complete easier garments very quickly and get the things always the first time right.

The big question is, of course, how strictly should you stick to the indications of these difficulty levels. Generally speaking, it is assumed that the more and longer you sew the more advanced sewer you are. Well, not necessarily. There can be sewers who after +10 years of sewing remain actually at the beginner’s level, avoiding more challenging designs and techniques. Nothing wrong with that, really, if you end up with garments you like. On the other hand, there are lots of sewers who grow very quickly from the absolute beginner level (= zero experience) to the sewing expert level, by challenging themselves with more complicated projects and enjoying the thrill of learning. It is very personal and depends of the needs your sewing serves, the time you have for your hobby, what your intended still level is etc.

sewing_patterns

But most importantly, have confidence in yourself and choose the pattern that you LIKE. It helps to overcome any possible challenges if what you make is what you like. The finished garment will be your reward for all the efforts and courage.

Please note that all our patterns are provided with a Full Sewing Guide dedicated to the specific model, including a detailed photo step-by-step sewing tutorial and tips on fitting, fabric choice and more. This is almost a guarantee that you will end up with a successfully completed project. The sewing instructions for the first two levels focus on the detail, clarity, and tips needed to prevent the things from going wrong. The instructions for intermediate and advanced difficulty patterns are a little less hand-holding and concentrate on issues regarding the specific type of garment and design and present more challenging sewing techniques.

And do not forget that you are a member of MySizePatterns sewing community. Feel free to share your experiences, ask questions, engage others in your sewing projects. Visit our  Facebook page.

sewing_patterns
sewing_patterns

Leave a Reply

error: