The right size / De correcte maat

Naaien is veel leuker en zeker veel eenvoudiger als je met de juiste maat van een patroon begint. Toch kiezen veel mensen voor de verkeerde maat, negeren hun werkelijke metingen of hebben de maten niet goed opgemeten als richtlijn bij het bepalen van de maat voor een specifiek kledingstuk.

Met een aantal nauwkeurige (en echte!) metingen, kan je een goede beslissing nemen over welke patroongrootte/combinatie moet je nemen. Lees hoe je de Taking measurements / Maten nemen moet.

Je moet je ervan bewust zijn dat een bepaalde maat van een patroon slechts een combinatie is van een aantal standaard afmetingen. Bovendien baseren sommige patroonbedrijven hun patroon op een bepaald type figuur. Sommige bedrijven hebben een systeem voor bepaalde silhouetten voor bepaalde landen. Een naaipatroon kan daarom verschillen van de maat die je normaal gesproken gewend bent. Dit komt ook doordat zij uitgaan van het ‘gemak/toegift’ en ‘algemene maten’. Sommige kledingbedrijven maken hun kleidng ook iets groter (met andere woorden, ze vergroteren de maten) om hun klanten te ‘pleasen’. Eigenlijk is het dus een beetje vals spelen, maar het is best een goede marketingstrategie. Hier is zelfs een naam voor bedacht, namelijk: ‘ijdelheid maatsysteem’. Hoe meer je betaalt hoe kleiner de maat kan zijn... Maar deze trucs werken niet als je je eigen kleding gaat maken. Vergeet daarom de maat waarvan je dacht dat het je maat was en concentreer je op je werkelijke lichaamsafmetingen.

sewing_patterns

Laten we aan de slag gaan en praten over het kiezen van de juiste maat op basis van uw lichaamsmaten. Houd er rekening mee dat dit slechts algemene richtlijnen zijn. Lees daarom aandachtig de richtlijnen in een speciale naai-instructies (Full Sewing Guide) die bij elk MySizePatterns naaipatroon zijn bijgevoegd.

Jurken, tops en jassen – selecteer de maat op basis van de borstomvang en onderborstomvang (dames) / borst-maat (heren). Voor dames wordt het een beetje ingewikkelder omdat ze de omvang van de borst/ cup moeten overwegen. Gelukkig zijn er kant-en-klare verschillende buste-maten beschikbaar voor MySizePatterns-patronen. U vindt hier meer erover Different bust sizes / Verschillende borst maten

sewing_patterns
sewing_patterns

Rokken - als je taille klein(er) is in vergelijking met je heupen, kies dan de maat voor recht / pencil / getailleerde rokken volgens je heupenomtrek. Als u een "A" lijn / volledige rokken naait, laat u dan leiden door jouw taillieomtrek. Als het verschil tussen je taille en heupen vrij klein is (jouw taillie is breder/gtoter), kies dan voor de maat die wordt aangegeven door het meten van je heupen  - voor alle soorten rokken.

sewing_patterns
sewing_patterns

Broek -  de maataanduiding moet de omtrek van je heupen zijn, net boven het kruis.

Zwangerschapskleding -  kies de maat volgens de huidige aantal centimeters onder de borst en de volle borst. Deze patronen zijn aangepast voor een vollere buste en een groeiende taille, maar de algemene structuur van het silhouet is hetzelfde. Controleer voordat u de stof knipt of er voldoende (!) ruimte is voor jouw buik door jouw omtrek op het breedste niveau te vergelijken met de omtrek op het overeenkomstige niveau in het patroon.

Dat is niet alles wanneer je aan de juiste maat denkt. Overweeg ook de informatie over gemak/toegift van het model en nog belangrijker - jouw persoonlijke (!) voorkeuren voor gemak/toegift en de pasvorm, samen met de kwaliteit van de stof die je gaat gebruiken voor jouw project. Dealing with fabrics .

De juiste maat betekent daarnaast niet altijd ook de juiste lengte van een kledingstuk. Denk eraan dat niet ieder lichaam een standaard lengte heeft van 168 cm (demes) en 186 cm (heren). Ook al is het minder moeilijk om de lengte aan te passen van een patroon (dan bijvoorbeeld voor de breedte), toch kost het tijd en zorgt het voor risico’s in het misrekenen – vooral als het patroon originele design lijnen bevat. MySizePatterns patronen zijn daarom beschikbaar in allerlei verschillende lengtes.

Sewing is much more fun and garment fitting is a great deal easier if you start with the right pattern size. Still, many people go for the wrong size either ignoring their actual measurements or taking an incorrect measurement type as a guideline in determining the size for a specific garment type.

Having a set of accurate (and true!) measurements Taking measurements allows you to make a good decision about which pattern size to take.

You need to be aware that a pattern size number is just a name of a certain combination of standard measurements. Moreover, some pattern companies base their pattern sizing on a specific figure type. Some companies may still have a metric system for silhouettes typical for a given country. Sewing pattern sizes may differ as well from the sizes of ready-to-wear garments you are used to. These garments have ease included in their designs Understanding ease, which you may mistakenly assume to be a part of the size. Some clothing companies also make their clothes slightly larger (in other words they size the garments down) just to please their customers -  a kind of cheating, but it works as a marketing strategy. There is even a nice name for this approach - “vanity sizing’ - and the more you pay, the smaller size you can be. But such tricks are not working when we are making our own clothes. Therefore, forget the number you thought your size was and focus on your body measurements.

sewing_patterns

Let's get down to business and talk about choosing the right size based on your body measurements. Please note that these are merely general guidelines and you should read carefully the comments included in a model dedicated Full Sewing Guide accompanying each MySizePatterns sewing pattern to check if any attention points are made.

Dresses, Tops and Jackets – select the size based on the bust size (ladies) / check size (gentlemen). For ladies it gets a bit more complicated as they need to consider the bust cup size. Luckily, there are ready-to-take different bust sizes available for MySizePatterns patterns.  You will find more on that at the end of this article.

sewing_patterns
sewing_patterns

Skirts - if your waist is small compared to your hips, choose the size for straight/pencil/fitted skirts according to your hip measurement. If you sew “A” line/full skirts, be guided by your waist measurement. If the difference between your waist and hips is rather small, go for the size indicated by your hips for all kind of skirts.

sewing_patterns
sewing_patterns

Pants -  the size indication should be the circumference of your hip, just above the crotch.

Pregnancy clothes -  for maternity patterns (at least these available in MySizePatterns), choose the size according to your current under bust and full bust measurements. These patterns are adjusted for a fuller bust and a growing waist, but the general structure of the silhouette is the same. Before cutting the fabric please check if there is enough room for your tummy by comparing your circumference at the widest level with the circumference at the corresponding level in the pattern.

That is not all when thinking about the proper size. Consider also the information about ease included in the model and more importantly - your personal (!) preferences about ease together with the qualities of a fabric you are going to use for your project Dealing with fabrics .

The right size means also the proper height. Please be remined that not everybody has a standard length of 168cm / 5ft6in for a woman and 186cm/6ft1in for a man. Although the length adjustments are less troublesome than width or depth modifications, it all takes time and carries some risk of miscalculations - especially if the pattern has original, design cuts. MySizePatterns patterns are available in different heights.

Leave a Reply

error: