Bust sizes / Borst maten

De borstomvang en borstmaat zijn … heel belangrijk wanneer het gaat om een goede pasvorm. Wij vinden het heel belangrijk dat onze producten goed zitten en daarom zijn de MySizePatterns patronen in verschillende borstgroottes te verkrijgen. Dit is een enorme stap is in de richting van een flatterende pasvorm in vergelijking met patronen die alleen worden aangeboden voor standaard verhoudingen van een silhouet.

Voordat we in details treden, laten we snel zien waarom het kiezen van een grotere kledingmaat GEEN snelle oplossing is bij grotere borsten.

Over het algemeen vinden vrouwen dat ze “grote borsten” hebben wanneer ze meer hebben dan een B-cup.. Schokkend, toch? Patronen en kant-en-klare kleding worden bijna exclusief gemaakt voor de gemiddelde B-cup, in alle (omtrek) maten. Dus als je een grotere buste hebt en een kledingstuk in je "normale" maat probeert, past het waarschijnlijk over het algemeen vrij goed, afgezien van de bovenste en onderste borst-delen. Er is simpelweg gewoon niet genoeg ruimte voor de borsten. Wanneer je echter kiest voor een grotere confectiemaat, zodat de borsten wel passen, dan is het kledingstuk op andere plekken weer veel te groot. Klinkt dit bekend? Eigenlijk zijn er namelijk ook andere gebieden die moeten worden aangepast, zoals: de hals, schouders, armsgaten en zelfs de mouwen. Echter is het niet gemakkelijk om aan te passen en het kost enorm veel tijd. Tegelijkertijd bestaat dit probleem ook bij vrouwen die een A-cup hebben, maar dan tegenovergesteld. Waarom is dat?

sewing_patterns

Stel je voor, je hebt twee dames met een standaard figuur en standaard proporties, maar met een verschillende omtrek. Ze zien er allebei geweldig uit omdat ze kleding dragen die rondom hun lichaam past.

sewing_patterns

Maar wat gebeurt er als een vrouw borsten heeft die groter zijn dan de standaard? Er zijn eigenlijk twee opties: of ze probeert nog steeds haar standaard kledingmaat te dragen (die te klein is bij de buste) of ze kiest voor een grotere standaard kledingmaat die bij de buste past. De keuze tussen slecht en slechter eigenlijk. In het eerste geval trekt het lijfje over de buste, waardoor de buste plat wordt - simpelweg omdat er niet genoeg ruimte is in het borstgedeelte. In sommige / de meeste gevallen passen de ‘grotere’ borsten echter niet in het kledingstuk, zeker niet wanneer het kledingstuk is gemaakt van geweven stoffen (geen stretch). Hierdoor wordt over het algemeen gekozen voor een kledingstuk met een grotere confectiemaat, maar hierdoor wordt de kleding veel te groot en nog erger – in sommige gevallen alsnog niet genoeg ruimte voor de borsten. Hoe is dit mogelijk?
Vanwege de verdeling van de omtrek.
Onderstaande tekeningen laten zien hoe het werkt.

sewing_patterns

Zelfs als de twee dames dezelfde volledige borstomtrek hebben (zie de rode cirkel), hebben ze verschillende pasbehoeftes in het borstgebied. Over het algemeen heb je extra ruimte aan de voorkant nodig bij vollere borsten, dus niet per se extra ruimte in het gehele kledingstuk en zeker niet aan de achterkant. Dus de extra ruimte (voor de borst) is met name nodig aan de voorkant van het kledingstuk zodat de borst erin past. Het lichaam van een vrouw met vollere borsten heeft meer diepte en is smaller in tegenstelling tot de vorm van een standaard geproportioneerd lichaam met dezelfde omtrek maar met een kleinere buste. Vergelijk de vormen van het volledige borstgebied van bovenaf bekeken.

sewing_patterns

Dus als een vrouw met vollere borsten een kledingstuk met een standaard confectiemaat draagt die past bij de vollere borsten, dan krijg je extra stof op de verkeerde plekken. Ze krijgt dat namelijk extra ruimte aan de achterkant en aan de zijkant van haar lichaam en slechts een klein gedeelte aan de voorkant van haar lichaam. En dat kleine gedeelte extra ruimte (van de grotere maat) aan de voorkant is vaak nog steeds niet genoeg om de borsten goed te laten passen in het kledingstuk. Kortom, niet echt een droomscenario dus. Zeker niet wanneer vervolgens ook nog de pasvorm bij de hals te wijd is, de stof bij de schouders te breed (waardoor ze breder lijkt) en de mouwen te groot (niet comfortabel en zeker niet flatterend).

Het (zelf)aanpassen van het borstgebied is niet eenvoudig, vooral als het patroon specifieke ontwerpsneden heeft. We hebben een patroonvormingssysteem ontwikkeld dat dit probleem aanpakt en bieden graag patronen in 4 verschillende borstomvangmaten.

sewing_patterns

We hebben de borstgroottes / als volgt gelabeld:

Het standaard formaat / borst is gelabeld als een “S” - gemakkelijk te onthouden.

De maat “S+1” is één maat groter dan de Standaard.

De maat “S+2” gaat nog een stap verder (2 maten groter van de Standaard).

Het formaat dat kleiner is dan de standaard wordt “S-1” genoemd.

OPMERKING: de borstmaten van MySizePatterns (S-1, S, S + 1, S + 2) hebben geen directe link met gangbare cupmaten (A, B, C, D ....) om te voorkomen dat je eventueel verkeerde conclusies trekt, aangezien cup maten ook niet 100% standaard zijn. Je krijgt veel betere resultaten als je de onderbustewijdte meet (onder de borst) en het breedste gedeelte van de borst (bovenwijdte).
De term "één maat" is min of meer een soort snelkoppeling om het gemakkelijker te onthouden. Het werkelijke verschil in MySizePatterns buste maten is altijd 4 cm / 1.6 ", voor de maten EU46 / UK18 / US16 is dit inderdaad één confectiemaat. Wanneer de maat groter is dan wordt de omtrek 6 cm / 2.4”groter, dus iets minder dan ‘één maat’. Controleer daarom altijd de exacte metingen in een tabel.

Deze maten voor de grote van de borsten zijn niet gebruikelijk, zoals eerder genoemd.
Dit is origineel werk van het ontwerp van MySizePatterns om een ​​andere hoeveelheid ruimte in de borst te definiëren die overeenkomt met de behoefte aan verschillende cup-maten, inclusief kledingconstructie-eisen voor de breedtes en de lengtes.

In de onderstaande tabel ziet u details van alle opties voor de borstomvang die beschikbaar zijn voor MySizePatterns-patronen. Met deze opties ben je op de goede weg om een nauwsluitend en goed passend kledingstuk te krijgen voor een ‘niet-standaard’ silhouet.

sewing_patterns

Bekijk een voorbeeld van hoe u de juiste buste-maat kiest: Keuze van de juiste borstmaat

Omdat onze lichamen een gecompliceerde combinatie van verschillende rondingen zijn, wordt het sterk aanbevolen om een ​​proefkledingstuk te maken (met eventueel ‘goedkopere stof’) om te zien of er nog aanvullende aanpassingen nodig zijn. Als het kledingstuk vervolgens goed past, dan kan het kledingstuk worden gemaakt met de ‘echte stof’.

Als er meer dan slechts een kleine paar aanpassingen nodig zijn om een ​​goede pasvorm te krijgen, probeer dan een andere combinatie van de opties voor de grootte van de buste. Ga voor een relatief eenvoudig ontwerp van een jurk, waardoor het gemakkelijker is om verschillen te zien wanneer het kledingstuk wordt gepast en wat de gevolgen zijn geweest van eventuele aanpassingen. Wanneer je eenmaal de goede maatcombinatie hebt gekozen die het beste past bij je silhouet – blijf er dan bij. Dit zou een ‘life-changer’ kunnen zijn voor je (naai)leven.

The bust size matters ... a lot when it comes to a good fit! We take fitting issues seriously and that is way MySizePatterns patterns are available in different bust sizes, which is a giant step towards achieving a flattering fit compared to patterns offered only for standard proportions of a silhouette.

Before we jump into details, let us quickly show why simply taking a larger clothing size is NOT a quick fix for a full bust.

Generally speaking, women whose bust is larger than a "B" cup, may consider themselves “full-busted”. Shocking, isn't is? Patterns and off-the-rack garments are almost exclusively made for the average B-cup size, in all (circumference) sizes. So if you have larger bust and try a garment in your "normal" size,  it is likely to fit in general pretty well apart from the upper and lower bust parts. There is just not enough room there, as simple as that. However, taking a larger garment size to fit the full bust level will result in a garment that it too large everywhere else. Sounds familiar? Lots of areas need alternations: the neck, shoulder area, the armholes as even the sleeves. Not easy to do and definitely time consuming. For women with an A-cup the same situation exists, but in a reverse. Why is that?

sewing_patterns

Have a look at two ladies that have standard silhouette proportions but different circumference sizes. They both look great as they wear garments that fit their body curves all over the place.

sewing_patterns

But what happens if a woman has breasts larger than the standard? There are actually two options: either she still tries wearing her standard garment size (which is too small at the bust) or she chooses for a larger standard garment size to fit the bust area. The choice between bad and worse really. In the first case the bodice pulls over the bust, flattening the bust  - simply because there is not enough room in the bust part. In some/most cases it would be not possible so squeeze into the standard smaller size, especially of the garment is made from woven fabrics (which are not stretch). So the most likely scenario would be wearing a larger size, but this would result in the clothing being overall too big and even worse -  there could still not be enough room for the bust. How is it possible? - you could ask. Because of the distribution of the circumference. The drawings below make an attempt to present this mysterious thing.

sewing_patterns

Even if the two ladies have the same full bust circumference (see the red circle) they have different fitting needs in the bust area. Generally speaking, in the full bust silhouette you need extra room in the front, not all over your body and especially not in the back. So the extra circumference is required to be allocated to the front part of the garment.  The bodice of a full bust woman has more depth and is narrower as opposed to the shape of a standard-proportioned body with the same circumference but with a smaller bust. Compare the shapes of the full bust area when looked at from above.

sewing_patterns

Therefore, if a woman with larger breasts wears a standard garment which corresponds to her full bust measurement only, she gets the wanted circumference of the bust but she gets is allocated at wrong places! She gets extra room at the back and at the side of the bodice and she gets only a fraction of it at her front -  and this fraction may not be enough to fit her bust.  Not a dream scenario at all, especially as she is already compromising the fit at the neckline (gaping), shoulder (too wide which makes her look larger) and sleeves (not comfortable and definitely not flattering).

Modifying bust area yourself is not easy, especially if the pattern has some specific design cuts. We have developed a pattern-making system that addresses this issue and are happy to offer out patterns in 4 bust sizes.

sewing_patterns

We have labelled our bust sizes as follows:

The Standard size/table bust is labeled as an “S” - easy to remember.

The “S+1” size is one size higher than the Standard.

The “S+2” size goes one step further (2 extra sizes from the Standard).

The size smaller than the Standard is called “S-1”.

NOTE: MySizePatterns bust sizing (S-1, S, S+1, S+2) makes no direct links to common cup sizes (A, B, C, D ....) to prevent you from drawing wrong conclusions as cup sizes are also not 100% standard across the world. You will get much better results if you simply measure your circumference below the bust (rib cage) and at the fullest part of the bust. The term " one size" more or less is a kind of shortcut to make it easier to remember. The actual difference in MySizePatterns bust sizes is always 4cm/1.6", which up to the size EU46/UK18/US16 is indeed one circumference size. However, above these sizes the skip in full bust circumference is larger, 6cm/2.4" , which is a bit less than "one size". Therefore, always check the exact measurements given in a table.

These sizes or labels for different busts are not a common pattern making practice, as already mentioned. This is truly original works of MySizePatterns design to define a different amount of space in the breast area corresponding with the need for different bust cups, including garment construction requirements for the widths and the lengths.

In the table below you see details of all bust size options that are available for MySizePatterns patterns. Armed with all these options, you are on a good way to achieve a flattering fit for your non-standard silhouette.

sewing_patterns

Check an example of how to choose the correct bust size. Choosing the bust size

As our bodies are a complicated combination of various curves, it is strongly recommended to make a trial garment to see if any additional adjustments are still required. If it is OK, you can proceed with the final garment.

If more than slight adjustments would be still needed to get a good fit, try another combination of the size-bust options. Go for a relatively simple dress design, which makes it easier to see fitting differences and track the changes. Once you determine the size combination that works best for you silhouette – stick to it. This may be your sewing life-changing experience.

Leave a Reply

error: