Sway back

Een sway-back rug type is een afwijking van de lichaamshouding waarbij de natuurlijke naar binnen gerichte kromming van de wervelkolom in de taille van de rug overdreven is. Vreemd genoeg wordt dit ongepaste figuur vaak gecomplimenteerd omdat je rechtop en langer lijkt. Noem het zoals je wilt, maar het is niet correct, niet goed voor je rug en vertaalt zich vaak vrij snel in een rugpijn.

Hoe weet je of je een sway-back rug hebt? Probeer met jouw zijde tegen een spiegel te staan ​​of vraag iemand om een ​​foto aan jouw zijde te maken. Is de lijn van je rug recht? Echt recht? Of heb je onderscheidende rondingen, waardoor je rug bijna de vorm van een S krijgt? Als u een S ziet ... dan heeft u waarschijnlijk een Sway back.

sewing_patterns

De laatste check is om jouw ruglengte te vergelijken met de standaardmaat voor uw lichaamslengte. Als jouw gemeten ruglengte korter is dan de benchmark - dit is een andere indicatie van een sway-back. MySizePatterns size charts – Ladies

Verrassend genoeg heeft een groot deel van vrouwen een sway back. Dus raak niet in paniek als je een van hen bent. Het is dus nog vreemder dat commerciële kleding en naaipatronen bijna uitsluitend worden gemaakt voor een normaal rug en meestal een rechte of geen  naad in het achterpandmidden hebben.

Wat zijn de meest voorkomende pasvormproblemen bij een sway back houding? In strakke kleding (foto linksonder) zie je makkelijk horizontale rimpels over de achterste taille. Deze rimpels zullen het meest uitgesproken zijn aan de middellijn van de rug (wervelkolom) en ze zullen kort voor de zijnaad stoppen. In lossere kleding (foto rechtsonder) heb je een ballon boven de rug en een ongelijke zoom langs de heuplijn (langer in het midden achter met zijnaden naar voren zwaaiend). Je kunt het echt niet missen.... helaas

sewing_patterns
sewing_patterns

Maar trek de conclusies dat je een sway back hebt niet te snel, omdat de kortere rugmeting  kan ook verbonden zijn met:

  • korter bovenlichaam - dit is wanneer jouw romp/lijfje gewoon korter is in verhouding tot de lichaamslengte. In een dergelijk geval is niet alleen jouw ruglengte, maar ook jouw voorlengte korter dan de normen. Bijgevolg heb je horizontale rimpels aan de achterkant die zich uitstrekken in de zijnaden en doorgaan aan de voorkant van het lijfje. De oplossing hiervoor is: u moet het bovenste deel van het kledingstuk inkorten of naaipatronen gebruiken voor een lagere lichaamslengte. Controleer enkele opmerkingen daarover in  Which height to choose
  • Als de lengte van jouw rug en jouw voorkant kloppen met de normen, maar toch ka je wat overmaat van de stof boven de taille zien en sommige rimpels ook op het heupenniveau - je kunt prominente billen of relatief brede hoge-heupen hebben. Ze zullen ervoor zorgen dat de stof  "omhoog gaat" vanwege de strakheid op het gebied onder de taille. U hoeft dus alleen het onderste deel van uw kleding te verbreden.
  • niet-standaard borsmaat - onvoldoende stoflengte en breedte in het bovenste deel van jouw voorpand/ het kledingstuk / patroon kunnen de voorste taille omhoog trekken, waardoor sleeplijnen naar de achterste taille worden veroorzaakt. Hier kan je beide: een standaard of niet-standaard ruglengte hebben, maar uw voorlengte zal waarschijnlijk langer zijn dan de standaard. Om dit probleem op te lossen, moet je een patroon hebben voor een niet-standaard borstomvang.  Daarom moet je EERST de juste pasvorm voor de borst hebben om te voorkomen dat je dingen gaat fixen dan mogelijk geen issue zijn..... Lees meer in Borstomvang is van belang

Omdat we aanpasproblemen heel serieus nemen en je willen laten begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn, moeten we je ook vertellen dat er een sway-back kan bestaan ​​in combinatie met de hierboven vermelde aanpasproblemen (en ook andere). Dus je kan een slingerende rug hebben in combinatie met een korter (of langer) bovenlichaam, samen met grotere hoge heupen of waarschijnlijk met een niet-standaard borstmaat.

We willen je niet van streek maken over al deze problemen . We willen je WEL duidelijk maken waarom je mogelijk gefrustreerd raakt door de resultaten van jouw inspanningen om de correcte pasvorm van het kledingstuk te krijgen, veel tijd verspilt met naaien door eindeloze aanpassingen en toch ... het is nog steeds niet goed genoeg. Plat gezegd: dit kan zijn omdat je het patroon gebruikt dat gewoon NIET goed bij uw lichaamsvorm past. In de meeste gevallen kan je dus eenvoudigweg de juiste resultaten  niet krijgen. Dit doodt echt  de liefde voor het naaien en dat is echt jammer !.

Onze patronen pakken de meest voorkomende combinaties van aanpasproblemen op. Je hebt voor bijna alle patronen voor dames de mogelijkheid om het rugtype te combineren met borstmaat en de lichaamslengte.

sewing_patterns

Analyseer daarom allereerst jouw houding en de verhoudingen van de maten om erachter te komen welke pasvorm-problemen je mogelijk kan hebben. Neem hier de tijd voor. Pak het juiste patroon en dan gaat het .... helemaal anders.....geniet van het naaien!

A sway back is a body posture deviation where the natural inward curve of the spine at the back waist is exaggerated. Strangely enough, this inappropriate figure is often complimented as the sway make you appear upright and taller. Call it as you want, but it is neither correct not good for your back and very often translates into pain in back already at an early age.

How to check if you have a sway back? Try standing with your side to a mirror or ask somebody to take a photo at your side. Is the line of your back straight? Really straight? Or do you have a distinctive curves, making your back almost the shape of an S? If you see an S ... than you most likely have a Sway back.

sewing_patterns

The final check is to compare you back length with the standard measurement for your body height. If your measured back length is shorter than the benchmark - this is another indication of a sway back. MySizePatterns size charts – Ladies

Quite surprisingly a large proportion of women has a sway back. So do not panic if you are one of them. So it is even stranger that commercial garments and sewing patterns are made almost exclusively for regular backs and have usually a straight centre-back seam.

What are the most common fitting issues for a sway back posture ? In close fitting garments (photo left-down) you will easily spot horizontal wrinkles across the back waistline. These wrinkles will be most pronounced at the center line of the back (spine) and they will stop shortly before the side seam. In looser garments (photo right-down) you will have a balloon above the back waist, and an uneven hemline around the hip level (longer at the centre back with side seams swinging forward). You really can not miss it.

sewing_patterns
sewing_patterns

But do not be too quick in jumping into conclusions about having a sway back as you may confuse the shorter back measurement (alone) with the following fitting issues:

  • shorter upper body - this is when your torso is simply shorter in relation to a body height. In such a case not only your back length but also your front length is shorter than the standards. Consequently, you have horizontal wrinkles in the back that extend into the side seams and continue on the front of the bodice. The fix this - you should shorten the the upper part of the garment or use sewing patterns for a lower body height. Check some comments on that in Which height to choose
  • If your back and front lengths are in line with the standards but still you can see some excess of the fabric above waist and some wrinkles blow the waist level -  you may have prominent buttocks or relatively wide high hips. They will cause the fabric to " ride-up" due to the tightness at the area below the waistline. So you simply need to widen the bottom part of your garments.
  • non-standard bust size -insufficient fabric length and width in the upper front part of the garment/pattern may pull up the front waist, causing drag lines towards the back waist. Here you may have a standard or non-standard back length but your front length will most likely be longer than the standard. To fix this - issue you need to have a pattern for a non-standard bust size. Read more in Bust size matters

As we  take fitting issues really seriously and we want to make you understand why the things are the way they are, we need to tell you also that a sway back may exist in conjunction with the fitting issues mentioned above (and others as well). So you may have a sway back combined with shorter (or longer) upper body, together with larger high hips or most likely with a non-standard bust size.

We do not want to make you upset about all these issues coming your way. We DO want to make it clear to you why you may be be getting frustrated with the fitting results of your garment, wasting lots of time in sewing by endless adjustments and still not getting there. This could be as you are using the pattern that is not a good match for your body shape. In most of the cases you are simply not able to get the proper results. This really kills love for sewing.

Our patterns address the most common combinations of fitting issues. You have for almost all patterns for ladies an opportunity to combine the back type with bust size and the body height.

sewing_patterns

Therefore, first of all analyse your posture to find what fitting issues you may have.Take your time to do so. Pick up the right pattern and enjoy sewing!

Leave a Reply

error: