Perfectly non-standard /niet-standaard

Een van de nachtmerries bij het winkelen voor kleding zijn al deze nuttige opmerkingen van winkelmedewerkers die ons eraan herinneren dat onze figuren niet helemaal voldoen aan de normen voor confectiekleding. We blijven horen dat onze heupen een beetje breder zijn, onze borsten groter of kleiner lijken, onze armen langer zijn, de ruggen zijn scheef or breder, de taille is te laag / te hoog / te breed ... enzovoort - alle dingen die we ons er zelfs TEVEEL van bewust zijn.

Blijkbaar past de standaardkleding niet te goed bij jou en (hoog)waarschijnlijk gebeurt dit overal. Als je dat soort feedback regelmatig krijgt, beschouw je silhouet dan ook als niet-standaard. Welkom bij de club!

What is this "standard"? Kort gezegd, het is de meest verwachte, gemiddelde combinatie van de (af)metingen en verhoudingen van een lichaam. Als uw lichaam afwijkt van deze gemiddelden, doen zich allerlei pasproblemen voor.

sewing_patterns

Veel of zelfs al deze problemen kunnen worden opgelost wanneer je je eigen kleding maakt. Bekijk ook het artikel To sew or not to sew voor meer redenen om je eigen creaties te maken.

Nog een ding. De pasproblemen kunnen niet alleen een gevolg zijn van het feit dat uw lichaam andere proporties heeft dan de denkbeeldige gemiddelde persoon. Mogelijk heb je nog jouw persoonlijke, extra verschillen met het gestandaardiseerde lichaam ontwikkeld - meestal vanwege een levensstijl. Om te beginnen heb je misschien schouders naar voren vertrouwd, wat vrij gebruikelijk is omdat de meesten van ons in zittende posities werken en dit onze lichaamshouding beïnvloedt. Je hebt misschien een schouder lager dan de andere - omdat je een tas altijd aan dezelfde kant draagt. En zo verder, inclusief afgeronde (boven) rug, swayback - noem maar op.

Het kan een interessante ervaring zijn om te zien hoeveel je silhouet verschilt van allerlei normen. Als je je eigen kleding wilt maken (of voor iemand anders wilt maken en je absoluut je best wilt doen), is het logisch om wat extra moeite te doen en de verhoudingen van het specifieke figuur te begrijpen om een ​​goede pasvorm te bereiken.

Investeer minstens een keer wat tijd en laat de exacte metingen van uw lichaam uitvoeren (Taking measurements / Maten nemen) en vergelijk ze met de normen (MySizePatterns size charts – Ladies ). Confronteer deze conclusies met  jouw "onderbuikgevoel" op basis van de ervaring met confectiekleding. Als jouw lichaam afwijkt van de normen, krijg je mogelijk nu een bevestiging van wat je vermoedt - dat uw benen korter/langer zijn, de taille hoger/lager zit, de schouder iets hoger/lager zit enz. Dit zijn zeer waardevolle tips niet alleen voor het kiezen van de juiste maat (Choosing the bust size / Keuze van de juiste borstmaat ) maar ook kostbare tips voor het bereiken van de beste mogelijke pasvorm.

Laten we ons concentreren op voorbeelden van de meest voorkomende pasproblemen als gevolg van verschillen ten opzichte van het standaardsilhouet. Bekijk wat er gebeurt wanneer een standaardpatroon daar wordt gebruikt voor om een kledingstuk te maken. Belangrijke opmerking: er is niets mis met een standaardpatroon als zodanig (als je standaard figuur  de proporties van een "etalagepop" hebt) - wat niet werkt daar is een combinatie van een standaardpatroon en jouw niet-standaard silhouette

Verschillende borstmaten

sewing_patterns

De borstomvang is poportioneel groter/kleiner dan de rest van het lijfje. Bij een grotere borst, de standaardmaat voor het lijfje zou te klein zijn voor de borst. De maat die bij de buste wel past, is gewoon overal te groot en heeft plooien langs de halslijn, de schouders en de armsgaten. Daarover kun je meer lezen in Different bust sizes / Verschillende borst maten en in Choosing the bust size / Keuze van de juiste borstmaat

Schuine of rechte schouders

sewing_patterns

De schouderlijn daalt steiler dan in de standaard. Omdat de schouder- en armsgaten niet onder de hoeken worden geplaatst (nodig voor zo'n figuur), verschijnen diagonale rimpels tussen de schouder en de halslijn en van de oksels naar de halslijn. Voor rechte schouders krijg je ook vervelende diagonale rimpels in de nekbasis en onder de armsgaten. Lees meer in  Sloping shoulders ( de NL- versie komt binnenkort)

Afgeronde / bolle rug

sewing_patterns

Het bovenste gedeelte van de rug is afgerond. Het lijfje rimpelt en trekt over de schouderbladen, schouders en mouwbovenkanten. Afgeronde rug komt heel vaak samen met schuine schouders.

Brede taille

sewing_patterns

De omtrek van de taille is groter dan de standaard voor een bepaalde heupmaat. Het volgen van de heupmaat resulteert in een kledingstuk dat te klein is in het taillegebied. Je hebt meer ruimte nodig. Lees  Non-standard waist line erover. (de NL-versie komt binnenkort)

Swayback

sewing_patterns

De rug is sheef en korter dan de standaard. Het kledingstuk kreukt over de rug onder en boven de taille. Lees er meer over in Sway back.

Voor de bovengenoemde aanpasproblemen (en nog wat meer) vindt u enkele quick-fix-aanpassingen die in verschillende boeken en online bronnen worden beschreven. Dit kan soms werken; maar de aanbevelingen gaan echter niet verder dan de aanpassingen die zijn aangebracht aan een zeer eenvoudige lijfje(constuctie). Dat is niet genoeg als je een verbeterde pasvorm wilt bereiken voor kledingstukken met originele ontwerpen en naden.

Omdat we de pasvorm echt serieus nemen en willen dat de niet-standaard silhouetten kunnen genieten van interessante en goed passende kleding, behandelen we de meeste van deze aspecten in MySizePatterns-patronen.

Hoe doen we dat? Lees erover in MySizePatterns sizes / maten .

One of the nightmares of shopping for clothes are all these helpful remarks of shop assistants reminding us that our figures do not quite live up to the ready-to-wear garments standards. We keep on hearing that our hips are a bit wider, our busts seem to be larger or smaller, our arms are longer, the backs are wider, the waists are too low/high/wide/small and so on – all the things that we are even too much aware of.

Apparently, the standard clothing does not fit you best and most likely this happens all over the place. If you get that kind of feedback on a regular basis, consider your silhouette being perfectly non-standard. Welcome to the club!

What is this standard? To put it in just few words - it is the most expected, average combination of a body’s measurements and proportions. If your body differs from these averages, all kinds of fitting issues arise.

sewing_patterns

A great deal or even all of these issues can be addressed when you make your own clothes. Check also the article To sew or not to sew for more reasons to make your own creations.

One more thing. The fitting issues may not only be a consequence of your body having other proportions than the imaginary average person. You may have developed your personal, additional differences from the standardized body due to a lifestyle, mostly. To begin with, you may have shoulders trusted forward, which is quite common as most of us are working in sitting positions and this impacts our body posture. You may have one shoulder lower than the other -  due to wearing a bag always on the same side. And so on and on, including rounded (upper) back, swayback  - you name it.

It may be an interesting experience to see how much your silhouette differs from all kind of standards. If you want to make your own clothes (or make them for somebody else and you want to do your absolutely best), it makes a lot of sense to take some extra effort and understand the proportions of the specific figure to achieve a good fit.

Invest at least once some time and have your body’s measurements taken Taking measurements and compare them with the standards MySizePatterns size charts – Ladies . Confront these conclusions with your “gut feeling” based on the experience with ready-to-wear garments. If your body differs from the standards you may get a confirmation of what you have suspected -  that your legs are shorter, waist sits higher, shoulder slop is higher etc. These are extremely valuable inputs for not only Choosing the right size but also precious tips for achieving the best fit.

Let’s focus on examples of the most common fitting issues resulting from differences versus the standard silhouette either due to the body’s proportions in the build or due to changes in the posture developed over a lifetime. See what happens when a standard pattern is used for a garment and contrast that with a garment made from a pattern taking into account the structural adjustments needed for a given silhouette. Important note: there is nothing wrong with a standard pattern as such -  what is not working is a combination of a standard pattern and a non-standard silhouette.

Different bust size

sewing_patterns

The (full) bust size is larger than the rest of the bodice. The standard size for the bodice would be too small to accommodate the fuller bust. The size that fits the bust size is simply too large all over and gaps at the neckline, the shoulders and the armholes. More on that you can read in Bust size matters and Choosing the bust size

Sloping or straight shoulders

sewing_patterns

The shoulder line goes down more steeply than in the standard. As shoulder and armhole seams are not placed at angles needed for the figure, diagonal wrinkles between the shoulder and the neckline and from the armpits to the neckline appear. For straight shoulders you also get nasty diagonal wrinkles at the neck base and under the armholes. Read also Sloping shoulders

Rounded back

sewing_patterns

The upper part of the back is rounded. The bodice wrinkles and pulls across the shoulder blades, shoulders and sleeve tops. Rounded back comes very often together with sloping shoulders.

Full waist

sewing_patterns

The circumference of the waist is larger than the standard for a given hip size. Following the hip size results in a garment that is too small in the waist area. You need more room at the waist level. Explore Non-standard waist line options of our patterns.

Swayback

sewing_patterns

The back is shorter than the standard. The garment wrinkles across the back below and above the waistline. Find more about it in comments on Sway back.

For the above-mentioned fitting issues (and some more) you may find some quick fix adjustments described in various books and online sources. This may work; however the recommendations do not go beyond the adjustments made to a very basic bodice. That is not enough if you want to achieve an improved fit for garments featuring original designs and construction cuts.

As we take the fit seriously and want also the non-standard silhouettes enjoy interesting and well fitted garments, we address most of these aspects in MySizePatterns patterns.

Leave a Reply

error: