Dealing with fabrics / Stoffen en patronen

"Er is een eindeloze keuze aan stoffen". Dit lijkt de meest geschikte inleiding te zijn voor dit artikel.

En dat is goed nieuws, want dat betekent dat je altijd een perfecte stof voor jouw project kunt vinden. Aan de andere kant, met zoveel keuzes, kan het kiezen van een geschikte stof als een missie "impossible" lijken en leiden tot keuzestress. We zullen onze ervaringen, observaties, tips en best practices met je delen over de relatie tussen stoffen en patronen.

sewing_patterns
sewing_patterns

Zoals de echte romantici op zoek zijn naar pure liefde, zijn de gepassioneerde naaisters altijd op zoek naar de perfecte combinatie van een patroon, een stof en ... eigen stijl. Al deze elementen in een kledingstuk worden gecombineerd en dat is een fascinerende, creatieve uitdaging! Jij bent de ontwerper, de naaister, het model en de klant in één.

Maar laat je niet gek maken. Houd er rekening mee dat in de confectie-industrie elk kledingstuk in verschillende stoffen wordt getest voordat de keuze wordt gemaakt voor de optie die in de productielijn zal worden gebruikt. Soms 10 keer soms 100 keer. Na verloop van tijd ga je een zesde zintuig ontwikkelen of een project lukt (...of niet). Kijk goed naar het design van het patroon om je kledingstijl te matchen met de stoftextuur en een harmonieus geheel te creëren. Van jouw ervaring met structuur (hoe zijn de draden met elkaar verbonden in de stof), oorsprong (van welk materiaal zijn de draden gemaakt) en algemene kwaliteiten van stoffen zult je hier gevoel voor ontwikkelen.

sewing_patterns
sewing_patterns

De meest waardevolle tip die we je hier kunnen geven, is om veel aandacht te besteden aan de geschiktheid van een bepaalde type stof voor een bepaalde type patroon /design. Bepaalde stoffen zijn gewoon meer geschikt of minder geschikt voor bepaalde projecten en wat je er allemaal mee wilt doen. Denk dus wat je precies gaat maken en wat voor soort stof het meest geschikt is. Zie hieronder enkele voorbeelden die dit uiterst belangrijke principe presenteren.

Je kunt het ook andersom benaderen: denk aan stoffen die zeker gaan NIET werken bij een bepaald ontwerp en maak je keuze door eliminaties. Zo zal een stugge stof nooit zachte vouwlijnen creëren en een soepele stof zou nooit goed komen in kledingstukken met scherpe lijnen en punten (bv kragen). Wat je ook doet, je kunt de eigenschappen van de stof niet veranderen. De eigenschappen van de stof bepalen of het project lukt of niet. Werk met de eigenschappen van de stof mee en niet tegen!

Voorbeeld 1. Dit model heeft mooie plooien. Je hebt hier een stof nodig die mooie, zachte lijnen creëert. Het moet ook een breisel zijn (dat is altijd duidelijk vermeld bij het patroon) - gebruik nooit patronen voor breisels om projecten van geweven stoffen te maken. Bekijk hoe de stof valt. De val van de stof is hier cruciaal, omdat hij het visuele effect bepaalt. De beste keuzes zijn hier dunne jersey breisels. Het gebruik van punta di roma-breisels zou hier resulteren in "zware" plooien en heeft een on-flatteus effect.

sewing_patterns
sewing_patterns

Voorbeeld 2. Een overslagjurkje. Kijk hier of je stof mooi drapeert en soepel valt. De A-lijn van de jurk bij soepele stoffen zal niet te prominent zijn, maar de rok zal zachtjes rondom je lichaam stromen en dat is de bedoeling. Je moet ook wat rek in de stof hebben om de beste resultaten te bereiken. De stof mag niet te dik zijn, want je hebt de stof dubbel aan de voorkant. Dunne(re) jerseys zouden hier prima zijn. Kies ook voor jerseys op basis van katoen om zweten in de zomer te voorkomen. Het gebruik van punta di roma-breisels zou resulteren in een meer prominente A-lijn, maar ook en een enigszins "stugge" look. Als je de jurk van punta di roma zou maken, zou dat "te klein" voelen, omdat het patroon is ontworpen voor de kwaliteiten van dunne jerseys met een vleugje stretch en niet voor stabiele, dikkere breisels.

sewing_patterns
sewing_patterns

Voorbeeld 3. Dit model is perfect voor een stabiel, medium dik breisel dat de vorm behoudt. De stof moet stabiel en dik genoeg zijn om te voorkomen dat ondergoed en lichaamsvormen door de enkele laag van de stof (met name in het rokgedeelte) doorschijnen. Punta di roma / milano, sweatshirt-breisels, stabiele katoen- en polyester-mixen zijn hier een goede keuze. Het gebruik van dunne breisels met een aanzienlijk drape (= zacht val) zou ook nog resulteren in een vormeloze jurk. Daarom geen dunne jerseys.

sewing_patterns
sewing_patterns

Voorbeeld 4. Dit model heeft stof nodig die de vorm van panden goed kunnen behouden en platte plooien, rechte lijnen en scherpe punten makkelijk kunnen vasthouden. Linnen en dikkere katoen zijn de winnaars hier - deze stoffen helpen je om het beste resultaat te behalen. Het naaien met instabiele, dunne en los geweven stoffen zou niet alleen technisch veel moeilijker zijn, het zal ook leiden tot een teleurstellend resultaat.

sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns

De kenmerken van een stof beperken zich niet alleen tot de visuele kant! Wat nog belangrijker (zeker voor de naaisters) is, is hoe de stof verwerkt: hoe hij drapeert, vouwt en zich aanpast de lijnen van een ontwerp. Als je een slechte stofkeuze maakt, kan het eindresultaat van jouw naaiproject daaronder lijden; alles gaat veel langer duren, meer moeite kosten en het eindresultaat kan ook nog tegenvallen. In onze Full Sewing Guide dat bij elk model met patroon van MySizePatterns is bijgesloten, vindt je altijd een goed advies over de stofkeuze.

Als je niet zeker weet of de stof die je ziet geschikt voor jouw project is of als je de stof niet in de hand kunt voelen (online kopen), bestel dan een staal of vraag de winkel over dit product. Een goede online winkel zou de moeite moeten nemen om je in deze cruciale fase van een naai-project te helpen. We hebben hele goede ervaringen met de online winkel van De Lappenkraam  - ze kennen de keuzes die je moet maken en snappen jouw dillemma's.

"There is an endless selection of fabrics." This seems to be the most appropriate introduction to this topic.

That’s good news, as it means that somewhere there you can find a perfect fabric for your project. On the other hand, with so many choices available, choosing an appropriate fabric might feel like a mission impossible. We are going to share with you our experiences, observations and best practices when it comes to using fabrics in dressmaking.

sewing_patterns
sewing_patterns

Like the true romantics search for pure love, the passionate sewers are ever on the hunt for the perfect combination of a pattern, a fabric and … themselves. All these elements need to be put together into a garment and that is a fascinating, creative challenge. You are the designer, the sewer, the fitter and the finisher in one.

But do not lose your heart. Be aware that in the ready-to-wear industry each garment is put into a test in several fabrics before making the selection of the best one that will be used in the production line. Believe it or not, but over time you will develop the sixth sense to match the garment style with the fabric texture to create a harmonious whole. This sense will benefit from your experience and an understanding of the structure, origin and qualities of fabrics.

sewing_patterns
sewing_patterns

The most valuable tip that we can give you is to pay attention to the suitability of the fabric for the pattern design. Think about what you are going to make exactly and what kind of fabric will be the most appropriate. See below some examples presenting this all-important principle.

If this is still too abstract, try the other way round. Think about fabrics that will definitely not work with a given design and make your choices by eliminations. For instance, a crisp fabric will never create soft fold lines and fluid fabric should not be crisply tailored. No matter what you do, you cannot change the qualities of the fabric.

Example 1. This model features artfully folded pleats. You need a fabric that creates nice, soft folds. Checking how the knit fabric drops is crucial here as this defines the visual effect. The best choice are thin jersey knits. Using punta di roma knit, on the other hand, would result here in "heavy" folds with bulk and not a flattering overall effect.

sewing_patterns
sewing_patterns

Example 2. This model features a wrap with ties. So check if your fabric has a nice flow and delicate gathers. The A-line of the dress will not be too visible, but the skirt will softly flow around your body. You also need to have some stretch in the fabric to achieve the best results. The fabric can not be too thick as you have double layers on the front and belt ties. Again, look towards thin jersey knits. Also choose for cotton jerseys to avoid sweating in the summer. Using punta di roma knit, would result in a more prominent A-line and a slightly "stiff" look. The dress made from punta could feel "too small" as the pattern would be designed with the qualities of thin jerseys with a touch of stretch.

sewing_patterns
sewing_patterns

Example 3. This model is perfect for a stable, medium-thick knit which keeps the shape and is thick enough to prevent the underwear from showing up under the one-layer of fabric in the skirt part. Punta di roma/milano, sweatshirt knits, stable cotton and polyester mixes would be a good choice here. Using a knit with a significant drape would result in a floppy, shapeless dress. Therefore, no thin jerseys.

sewing_patterns
sewing_patterns

Example 4. This model needs fabrics that keep the shape well, create crisp folds and sharp points. Linen and thicker cottons are the winners here - these fabrics will simply help you to get the best result. Sewing this model from a poor quality, unstable fabric would not only by much more difficult from a technical point of view, but ... it will also lead to a rather disappointing result.

sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns

As you can see the characteristics of a fabric are not limited to the visual ones. What matters even more than the presentation is how the fabric performs: how it drapes, folds and flows with lines of a design. If you make a bad fabric choice the end result of your sewing project may suffer from that. But no worries, in our Full Sewing Guides you will always find some good advice on the fabric choice for a given model.

If you are not sure if the fabric you see is appropriate for your project or if you can not feel it in hand (buying online) - buy a sample of it to check it or ask the online shop about this product. A good online shop should take the trouble to assist you at this crucial stage. We have a very good experience with the online shop  De Lappenkraam  - they do care about the choices you need to make.

Leave a Reply

error: